بررسي فنوتيپ هاي مختلف كلاس يك HLA در بيماران ديابتي نوع II مراجعه كننده به مركز ديابت يزد

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 10 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ديابت از شايعترين بيماري هاي متابوليك است كه شيوع آن را در اجتماع 2-1 درصد تخمين مي زنند و از اين تعداد حدود 90% مبتلا به ديابت نوع 2 هستند. ديابت با ريسك فاكتورهاي محيطي و ژنتيكي مختلف ارتباط دارد. ارتباط نوع I ديابت (نوع وابسته به انسولين) با سيستم HLA ثابت شده است (DR3 و HLA DR4) ديابت نوع II داراي يك زمينه ژنتيكي قوي است به طوري كه در دوقلوهاي مشابه 100-90 درصد مطابقت وجود دارد ولي پايه دقيق ژنتيكي آن ناشناخته و ممكن است بيش از يك مكانيسم پاتولوژيك در ايجاد آن دخالت داشته باشد تا امروز ارتباط ثابت شده اي بين ديابت نوع II با سيستم HLA يافت نشده است اما بنا به نظر برخي از محققين ديابت نوع II نيز با فنوتيپ هاي خاصي از HLA در ارتباط است. اين مطالعه به صورت توصيفي-تحليلي و به روش گذشته نگر انجام شده است و به روش آسان تعداد 49 نفر مبتلايان به ديابت نوع II به عنوان گروه مورد انتخاب شده و 53 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. بررسي فراواني فنوتيپ هاي مختلف كلاس يك HLA بين دو گروه مورد و شاهد نشان داد، HLA CW با (P=0.027) و HLA B35 با (P=0.002) و HLA B22 با (P=0.027) در گروه شاهد و HLA BW4 با (P=0.001) در گروه مورد بيشتر است. در اين مطالعه بين جنس و شيوع فنوتيپ هاي مختلف كلاس يك HLA در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معني داري بدست نيامد.

كلمات كليدي: HLA ، ديابتي نوع NIDDM) II)
A study of various class I HLA phenotypes in type II diabetics (NIDDM patients) referring to the Diabetic Center in Yazd
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Diabetes mellitus is one of the most common metabolic disorders, its prevalence is estimated to be about 1-2 percent in the general population; of which 90% are NIDDM cases (Type II diabetics). Diabetes mellitus is related to genetic-environmental risk factors. The correlation between diabetes mellitus type I and MHC has been documented (DR3, DR4). Genetics plays an important role in type II diabetes mellitus. The concordance rate for diabetes mellitus in monozygote twins is 90-100%, but its exact mechanism of inheritance is unclear. It is probable that more than one mechanism contribute to its occurrence. There is no documented relationship between diabetes mellitus type II and MHC, however some investigators suggest that NIDDM is also related to various phenotypes of HLA. In this descriptive cross-sectional study, 46 cases and 53 controls were simply randomized, and then phenotype of HLA class 1 was determined in both the groups. The difference between the types of phenotype (HLA class 1) was examined in both the groups. Results showed that HLA CW1 (P=0.027), B35 (P=0.02) and B22 (P=0.027) were more in the control group while HLA BW4 (P=0.001) was more in the case group. The relationship of NIDDM and HLA BW4 antigens in Yazd suggests that the MHC or other genes on chromosome 6 play a role in NIDDM in Yazd province.