مقايسه كلونيزاسيون كانديدا در حفره دهاني استفاده كنندگان از دندان مصنوعي متحرك و افراد با دندان‌هاي طبيعي: يك گزارش كوتاه

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 12 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: گونه‌هاي كانديدا جزء مهمي ‌از ميكروب‌هاي ساكن دهان هستند و در صورت وجود عوامل مستعدكننده باعث كانديديازيس دهاني مي‌شوند. استفاده از دندان مصنوعي متحرك به عنوان يك عامل مستعدكننده كلونيزاسيون گونه‌هاي كانديدا در دهان شناخته شده است. هدف اين مطالعه مقايسه كلونيزاسيون گونه‌هاي مختلف كانديدا در حفره دهاني استفاده كنندگان از دندان مصنوعي متحرك و افراد با دندان طبيعي مي‌باشد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مقطعي كه در سال 1388 انجام شد، فلور كانديديايي دهان 84 نفر از افراد مراجعه‌كننده به بيمارستان امام خميني تهران كه از دندان مصنوعي متحرك استفاده مي‌كردند با فلور كانديديايي دهان 96 نفر كه دندان طبيعي داشتند مورد مقايسه قرار گرفت. تمام نمونه‌ها توسط سواپ از دهان افراد جمع‌آوري شده و روي محيط كروم آگار كشت داده شدند. كلوني‌هاي جدا شده از اين محيط در محيط كورن ميل آگار نيز كشت داده شدند. سپس گونه‌هاي غير آلبيكنس جدا شده روي اين محيط به روش RapID Yeast Plus System تعيين گونه شدند. آناليز اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون t مستقل و آزمون پواسون انجام شد.يافته‌ها: در اين مطالعه 2/ 76% (64 نفر) استفاده‌كنندگان از دندان مصنوعي متحرك و 9/ 47% (46 نفر) از افرادي كه دندان طبيعي داشتند داراي كلونيزاسيون گونه‌هاي كانديدايي در دهان خود بودند (001/ 0=p). شايع‌ترين گونه جدا شده در هر دو گروه كانديدا آلبيكنس بود و گونه‌هاي غيرآلبيكنس جدا شده كانديدا گلابراتا، كانديدا تروپيكاليس، كانديدا كروزه‌اي و كانديدا كفاير بودند. اختلاف معني‌داري بين كلونيزاسيون كانديدا آلبيكنس در گروه استفاده‌كنندگان از دندان مصنوعي 3 /64% (54 نفر) و استفاده‌كنندگان از دندان طبيعي 6 /39% (38 نفر) مشاهده شد (001/ 0=p). نتيجه‌گيري: استفاده از دندان مصنوعي متحرك باعث افزايش كلونيزاسيون گونه‌هاي كانديدا در دهان مي‌شود. بنابراين حفره دهاني ممكن است به منبعي براي ايجاد عفونت‌هاي فرصت طلب تبديل شوند.

A Comparison of Candida Colonization in the Oral Cavity of Removeable Denture Wearers and Individuals with Natural Teeth: A Short Report
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Candida species are an important component of the resident microbial ecology of the oral cavity and are associated with various forms of oral candidosis when appropriate predisposing factors exist. Removable denture wearing is recognized as a predisposing factor for oral colonization by Candida species. The purpose of this study was to compare the colonization of different Candida species in the oral cavity of denture wearers and subjects with natural teeth. Materials and Methods: In this cross sectional study, conducted in 2009, we compared oral candida flora in 84 subjects who had worn complete removable dentures and 96 subjects with natural teeth referred to Imam Khomeini hospital in Tehran were compared. All samples were obtained from oral cavity by swab and cultured on CHOROM agar Candida. All isolated colonies were also cultured on cornmeal agar medium and non-albicans species were identified by using RapID Yeast Plus System. The statistical analysis was performed using t-test and Poisson test. Results: In this study 76.2% (n=64) of subjects with removable denture and 47.9% (n=46) of subjects natural teeth were colonized by candida species in the oral cavity (p=0.001). The most common isolated species were candida albicans and non-albicans species were C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis and C. kefyr in the two groups. The differences between oral candida albicans colonization in denture wearers (64.3% or 54 subjects) and subjects whit natural teeth(39.6% or 38 subjects) were statistically significant (p=0.001). Conclusion: Removable denture wearing can lead to an increase in the oral colonization by Candida species. Therefore, oral cavity may become a source for opportunistic infections.

قیمت : 20,000 ريال