اثر ضد قارچي عصاره‌هاي آبي و متانولي برگ گياه حرا (Avicennia marina) بر آلترناريا آلترناتا و پني‌سيليوم سيترينوم

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 12 - شماره 12

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: خانواده Avicenniaceae يكي از اعضاي گياهان مانگرو حقيقي است كه داراي يك جنس، يازده گونه و چند زيرگونه مي‌باشد. با توجه به وجود تركيبات بيولوژيكي فعال و استفاده‌هايي كه از اين گياه در طب سنتي به عمل مي‌آيد، به نظر مي‌رسد اين گياه داراي اثرات ضد قارچي قابل ملاحظه‌اي باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر ضد قارچي عصاره‌هاي آبي و متانولي برگ گياه حرا عليه قارچ آلترناريا آلترناتا و پني‌سيليوم سيترينوم مي‌باشد. مواد و روش‌ها: در اين پژوهش آزمايشگاهي، اثر ضد قارچي عصاره به دو روش تمام ظرف و روش انتشار در آگار بر ميكروارگانيسم‌هاي Alternaria alternata PTCC 5224 و Penicillium citrinum PTCC 5304 مورد بررسي قرار گرفت. حداقل غلظت مهاركنندگي (MIC)و حداقل غلظت كشندگي (MFC) با استفاده از روش رقت لوله‌اي تعيين شد. تجزيه و تحليل نتايج با استفاده از آزمون آناليز واريانس (ANOVA) انجام شد. يافته‌ها: در روش انتشار در آگار همه غلظت‌هاي عصاره متانولي اثر بازدارندگي داشت. در روش تمام ظرف عصاره متانولي در غلظت 2 ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر اثر بازدارندگي داشت، اما عصاره آبي در غلظت 2 ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر فاقد اثر ضد قارچي مشخصي بود. MICعصاره متانولي برگ حرا براي پني‌سيليوم 8 ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر و براي آلترناريا 16 ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر بود، در حالي كه MIC عصاره آبي براي پني‌سيليوم 32 ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر و براي آلترناريا 64 ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر بود. MFC عصاره متانولي برگ حرا براي پني‌سيليوم 16 ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر و براي آلترناريا 32 ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر بود در حالي كه MFC عصاره آبي براي پني سيليوم 64 ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر و براي آلترناريا 256 ميلي‌گرم بر ميلي‌ليتر بود. نتيجه‌گيري: عصاره متانولي برگ گياه حرا در مقايسه با عصاره آبي در شرايط آزمايشگاهي اثر بازدارندگي بيشتري بر روي سويه‌هاي مورد مطالعه داشت.

Antifungal Effect of Aqueous and Methanolic Avicennia Marina Leaves Extracts on Alternaria Alternata and Penicillium Citrinum
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Avicenniaceae family is a member of true mangrove plants which has one genus, 11 species and several sub species. According to biologically active compounds and traditional uses of the leaves in the traditional medician it, seems that this plant has significant anti-fungal effects. The aim of this study was evaluation of antifungal effect of aqueous and methanolic extracts of Avicennia marina leaves against Alternaria alternata and Penicillium citrinum. Materials and Methods: In this labratory study antifungal effect were of extracts evaluated by two methods, “Collins method” and “disk agar diffusion method” on Alternaria alternata PTCC 5224 and Penicillium citrinum PTCC 5304 microorganisms. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) for both species were determined using “dilution method”. Statistical analysis was carried out using analysis of variance (ANOVA) test. esults: All methanolic extract concentrations had inhibitory effect in the disk agar diffusion method. In “Collins method” 2 mg/ml concentration of methanolic extract could prevent the growth of both strains on medium. The aqueous extract had no antifungal significant effect in 2 mg/ml concentration. The methanolic extract MIC of Avicennia marina leaves for Penicillium citrinum and Alternaria alternata were respectively 8 mg/ml and 16 mg/ml. But the aqueous extracts MIC of Avicennia marina leaves for Penicillium citrinum was 32 mg/ml and 64 mg/ml for Alternaria alternata was. The methanolic extract MFC of Avicennia marina leaves for Penicillium citrinum and Alternaria alternata were respectively 16 mg/ml and 32 mg/ml but the aqueous extracts MFC of Avicennia marina leaves for Penicillium citrinum was 64 mg/ml and 256 mg/ml for Alternaria alternata. Conclusions: The methanolic extract of Avicennia marina leaves had more inhibitory effect than the aqueous extracts on both fungal species.

قیمت : 20,000 ريال