استانداردهاي ايمني در اتاق عمل بيمارستان هاي آموزشي قزوين (1391)

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين

دوره 18 - شماره 4

نوع مقاله: Short communication
چكيده:

اين مطالعه توصيفي به منظور ارزيابي استانداردهاي ايمني در اتاق­ عمل تمام بيمارستان­هاي آموزشي قزوين (كوثر، بوعلي، شهيدرجايي، قدس و ولايت) در سال 1391 انجام شد. ابزار تحقيق برگه ­هاي ثبت اطلاعات بيمارستان­ و برگه ارزيابي ايمني اتاق­ عمل بود كه توسط مشاهده عيني و مصاحبه با مسئولين مربوطه تكميل شد. اتاق­ عمل بيمارستان كوثر غيرايمن و ساير اتاق­ عمل بيمارستان­ها ايمن بودند. به نظر مي­رسد بررسي مداوم و رفع مشكلات احتمالي در زمينه رعايت استانداردهاي ايمني در اتاق­ عمل توسط تمامي افراد شاغل در مراكز درماني ، باعث پيشرفت و بهبود مستمر كيفيت ارايه خدمات درماني مي­شود.

Operating room safety standards in teaching hospitals of Qazvin (2012)
Article Type: Short communication
Abstract:

This descriptive study was conducted to assess the operating room safety standards of all teaching hospitals (Kosar, Booali Sina, Shahid Rajaee, Qods and Velayat) in Qazvin during 2012. The measurement tools were hospital information sheet and the operating room safety checklist that were completed by observation and interview with appropriate authority. The operating room of Kosar hospital was unsafe while operating rooms of other hospitals were safe. It seems that continuous assessment and fixing potential problems of the operating room safety standards by all personnel make progress and continuous quality improvement in health services.     

قیمت : 20,000 ريال