آلودگي مواد غذايي با منشأ دامي به آفلاتوكسين M1 و B1 در ايران

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين

دوره 18 - شماره 4

نوع مقاله: Review Article
چكيده:

زمينه: آفلاتوكسين ها سموم قارچي هستند كه بيماري آفلاتوكسيكوزيس را در حيوان هاي اهلي و انسان ايجاد مي كنند و از عوامل ايجادكننده ناهنجاري هاي مادرزادي و كارسينوژني هستند. آفلاتوكسين M1 از مشتقات هيدروكسيله شده آفلاتوكسين B1 است كه در كبد دام توليد و قسمتي از آن وارد شير ميشود. هدف: مطالعه به منظور ارزيابي مطالعه هاي انجام شده در ايران در زمينه آفلاتوكسين در فرآورده هاي غذايي با منشأ دامي انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه مروري سيستماتيك بر روي مطالعه هاي منتشر شده در مؤسسه ها و مراكز مختلف تحقيقاتي و آموزشي كشور انجام شد كه از سال 1382 تا 1392 در زمينه مواد غذايي با منشأ دامي از لحاظ حضور و تعيين مقادير آفلاتوكسين با استفاده از روش هاي مختلفي همچون HPLC و ELISA گزارش شده بودند. اين اطلاعات از پايگاه هاي علمي PubMed ، ScienceDirect ، SID ، MagIran و ساير بانك مقاله ها جمع آوري شدند. يافته ها: بررسي ها نشان دهنده آلودگي %100 شيرهاي مصرفي به آفلاتوكسين M1 در اغلب نقاط كشور بود. ميزان آلودگي در شيرهاي پاستوريزه مصرفي شهر تهران نسبت به ساير شهرها كم تر بود. ميزان آفلاتوكسين B1 گزارش شده در گوشت و ساير فرآورده هاي با منشأ دامي در حد جزئي بود. نتيجه گيري: مشاهده آلودگي بالا در شير و فرآورده هاي آن ضرورت تجديد در تبيين استانداردي براي آفلاتوكسين در فرآورده هاي لبني با منشأ دامي و خوراك دام را نشان مي دهد. استفاده از روش هاي مناسب جهت خنثي سازي اين سم در صنعت شير و لبنيات بايد بيش تر مورد توجه قرار گيرد.

Aflatoxin M1 and B1 contaminations in products of animal origin in Iran
Article Type: Review Article
Abstract:

  Background: Aflatoxins are forms of mycotoxins that cause aflatoxicosis in both domestic animals and human population and are both teratogenic and carcinogenic. Aflatoxin M1 (AFM1) is a hyroxylated metabolite of aflatoxin B1 which is produced in the liver of animals and can be excreted in the milk. Objective: The aim of this study was to review systematically previous studies of the aflatoxin contamination in the products of animal origin in Iran.   Methods: This systematic review was conducted on all published studies between 2003 and 2013 that examined and quantified aflatoxin contamination of products of animal origin using HPLC and ELISA methods in different institutes and research centers in Iran. Pubmed, Science Direct, SID and magiran databases were searched. Finding: 100% of milk samples were contaminated by AFM1 in Iran. The level of AFM1 contamination in the pasteurized milk of Tehran was less than other cities. The level of AFB1contamination was low in meat and other products of animal origin. Conclusion: High levels of aflatoxin in milk and dairy products indicate the necessity of revising national standards in products of animal origin. Using appropriate methods to neutralize this toxin in the dairy industry should be considered.  

قیمت : 20,000 ريال