بررسي ميزان سرب، كادميوم، نيكل و روي در ماهي‌هاي كنسرو شده جنوب ايران

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 16 - شماره 6

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: فلزات سنگين به عنوان آلاينده محيط، يك خطر بالقوه براي موجودات زنده محسوب مي‌شوند. اين فلزات موجب وقفه در فعاليت آنزيم‌ها و اختلال در سنتز تركيبات ضروري بدن شده، در مقابل تجزيه مقاوم بوده و مي‌توانند در بدن موجودات آبزيان مانند ماهي‌ها تجمع يابند. هدف از انجام اين مطالعه تعيين ميزان سرب، كادميوم، نيكل و روي در ماهي‌هاي كنسرو شده جنوب ايران مي‌باشد.
روش كار: اين پژوهش از نوع توصيفي و تحليلي است. از تعداد شانزده نوع تن ماهي كنسرو شده در جنوب كشور با روش نمونه‌‌گيري تصادفي از هر نوع كنسرو با تاريخ انقضاء يكسال پس از توليد، سه قوطي از مراكز استانهاي جنوبي كشور (بندرعباس، اهواز و بوشهر) خريداري گرديد. بازه زماني 2 ماه از 28 فروردين لغايت 30 خرداد سال 1389 براي نمونه‌برداري و آزمايش انتخاب گرديد. از هر نوع كنسرو سه قوطي تهيه گرديد و يك نمونه از هر قوطي كنسرو برداشت شد. جمعاً 192 نمونه آزمايش انجام گرديد. نمونه‌ها پس از آماده‌سازي و هضم ميزان فلزات سنگين سرب، كادميوم، نيكل و روي به وسيله دستگاه جذب اتمي شعله‌اي تعيين مقدار شد. نتايج حاصل از آناليز نمونه‌ها با استفاده از آزمونهاي توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و تحليلي (ANOVA) با استفاده از نرم‌افزار SPSS 11.5 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: ميانگين غلظت سرب، كادميوم، نيكل و روي در نمونه‌هاي تن ماهي كنسرو شده جنوب ايران به ترتيب 11/±2115 /0، 019/ 0±3519 /0، 24 /0±4098/ 0، 36/ 0±77 /0ميكروگرم بر گرم بود.
نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه ميانگين غلظت فلزات سنگين مذكور از حد مجاز اعلام شده توسط FAOو WHO كمتر بود و ارتباط معني‌داري بين ميزان فلزات سنگين در تن ماهي جنوب با استانداردهاي US-EPA مشاهده نگرديد. با توجه به اهميت فلزات سنگين در مواد غذايي و تأثير آن بر سلامتي انسان پايش مكرر اين فلزات در نمونه‌هاي مواد غذايي ضرورت دارد.

كلمات كليدي: سرب ، كادميوم ، نيكل ، روي
Determination of Pb, Cd, Ni, Zn concentration in canned fish in south of Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Heavy metals as environment pollutant are potentially dangerous for living organisms. These metals cause interruption of enzyme activity and impaired synthesis of compounds that are essential for body, and can accumulate in aquatic bodies. The aim of this study was to determine lead, cadmium, nickel and zinc in canned fish in south of Iran.
Methods: In this descriptive and analytical study, sixteen different brands of canned tuna were collected during a two months period from April to May 2010 in south of Iran. Three cans from each brand were purchased and one sample was taken from each brand. Totally, 192 experiments were performs on samples. Sample preparation and the digestion rate of heavy metals including lead, cadmium, nickel and zinc was determined by flame atomic absorption value. Results were analyzed using descriptive statistics by SPSS Software.
Results: Concentrations of lead, cadmium, nickel and zinc in collected canned tuna, were 0.2115±0.11, 0.3514±0.014, 0.4098±0.24 and 0.77±00.36µg/g, respectively.
Conclusion: Our results showed, that the average concentration of heavy metals was lower than those declared by FAO and WHO. Given the importance of heavy metals on human health, periodic monitoring of these metals is necessary

قیمت : 20,000 ريال