بررسي ميزان استرس دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي91 -90

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره 32 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

  سابقه و هدف: حرفه دندانپزشكي طبق مطالعات و تحقيقات انجام شده با سطح بالايي از استرس همراه است. استرس در كار دندانپزشكي به دندانپزشك محدود نمي‌شود بلكه توسط دانشجويان در محيط دانشگاهي هم تجربه مي‌شود. به همين منظور اين مطالعه با هدف تعيين عوامل استرس‌زا در بين دانشجويان دندانپزشكي بابل در سال تحصيلي 91-90 انجام پذيرفت.   مواد و روشها: اين مطالعه از نوع توصيفي- تحليلي و روش گردآوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه تغيير يافته (DES (Dental Environment stress مي‌باشد. نمونه‌ها شامل تمامي دانشجويان دندانپزشكي بابل(199نفر) بوده، به روش سرشماري انتخاب شدند. داده‌ها با آزمون و T_ TEST آناليز شده، 85/ 0 =r بود .   يافته‌ها: در شناسايي عوامل استرس‌زا در ميان دانشجويان دندانپزشكي بابل، شش عامل كه به ترتيب بروز، بيشترين استرس را در بين دانشجويان ايجاد مي‌كردند عبارت بودند از: 1- وجود چند امتحان در يك روز (596 /0 ± 76 /2) 2- فشردگي امتحانات (581/ 0 ± 74 /2) 3- وقت بسيار كم امتحان و نحوه برگزاري امتحانات (693 /0 ± 62 /2) 4- تحقير و نشان دادن عدم رضايت كار توسط اساتيد و يا راهنما مقابل چشم بيمار (618/ 0 ± 61/ 2) 5- تعداد واحدها و دروس ارائه شده و حجم زياد آن در طول يك ترم (849/ 0 ± 35/ 2) 6- برخورد نادرست و گاهي توهين‌آميز كاركنان يك بخش(793 /0 ± 33/ 2). در بين بخش‌هاي دانشكده سه بخش پروتز، راديولوژي و اندو با اختلاف فاحشي كه نسبت به ديگر بخش‌ها داشتند، بيشترين استرس و نگراني را براي دانشجويان ايجاد كرده بودند .   نتيجه‌گيري: عوامل استرس‌زا در دانشجويان دختر، همچنين در دانشجويان سال چهارم اثرات بيشتري ايجاد كرده بود، بنابراين توجه بيشتر به اصلاح مراكز آموزشي، برنامه‌هاي امتحاني و دو بخش پر استرس در دانشكده ضروري است تا با تغييرات اصولي در برنامه‌ريزي و آشنايي با دوره‌هاي كنترل استرس بتوان بر آن غلبه كرد .

Evaluation of stress factors in dental students of Babol medical and dental university in 2011-2012
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال