مقايسه سازگاري زيستي غشاهاي مختلف با سلول‌هاي فيبروبلاست

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره 32 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

  سابقه و هدف: امروزه تكنيك­هاي مختلفي براي ترميم بافت استخوان در محل ­ هاي آسيب ديده مطرح مي­باشد. استفاده از غشاهاي زيستي در محل ترميم يكي از اين تكنيك ­ هاست. همچنين استفاده از فاكتور رشد غني از پلاسما در محيط رشد سلول­هاي استخواني از ديگر روش­ها محسوب مي­شود. هدف از مطالعه حاضر مقايسه سازگاري زيستي سلول­هاي فيبروبلاست ليگامان پريودنتال انسانيِ كشت شده بر روي غشاهاي قابل جذبِ هايپوزورب، پريكارد و توتودنت كه بيشتر در معرضِ فاكتور رشد غني از پلاسما قرار گرفته­­بودند، بود.   مواد و روشها: در مطالعه تجربي حاضرغشاهاي قابل جذب مورد آزمايش شامل Hypro-Sorb F Pericardium, ، Tutodent و Vicryl بودند. سلول­هاي فيبروبلاست بدست آمده از بافت ليگامان دندان­هـاي پره­مولرِ به پ ـ اساژ 3 رسانيده شدند. سپس تعداد cell/cm 2 105 از سلول­هاي فوق بر روي غشاهاي آغشته به فاكتور رشد غني از پلاسما plasma rich growth factor ( PRGF) ­كشت داده شدند. پس از گذشت 72 ساعت سلول­ها جهت ارزيابي سازگاري زيستي، فعاليت آلكالين­فسفاتازي و آناليز آماري به روش one way anova مورد بررسي قرار گرفتند.   يافته‌ها: PRGF سبب افزايش چسبندگي سلول گرديد و غشاي توتودنت آغشته به PRGF بيشترين ميزان چسبندگي را نسبت به غشاهاي Hypro-Sorb F و pericardium نشان داد (005/ 0 =P ).   نتيجه‌گيري: PRGF سبب افزايش نرخ بقاي سلولي و فعاليت آلكالين فسفاتازي سلول­هاي واقع بر روي غشاهاي زيستي مي ­ گردد. درمان با PRGF سبب افزايش چسبندگي سلول­هاي فيبروبلاست به غشاها مي­شود.

كلمات كليدي: alkaline phosphatase ، fibroblast ، MTT ، PRGF
Comparison of Biocompatibility of Various Membranes with Fibroblasts
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

  Objective: Different techniques have been suggested for the repair of bone defects at the injured sites. Use of biomembranes, or application of plasma rich in growth factor (PRGF) at the site of proliferation of osteoblasts are among the suggested techniques. The current study aimed to compare the biocompatibility of human periodontal ligament fibroblasts (hPLF) cultured on Hypro-Sorb F, Pericardium and Tutodent resorbable membranes coated with PRGF.   Methods: This experimental study was conducted on four resorbable membranes namely Hypro-Sorb F, Pericardium, Tutodent and Vicryl. Fibroblast cells isolated from the periodontal ligament of premolar tooth were passaged three times and 105 cells/cm2 were cultured on membranes coated with PRGF. After 72 hours, the cells were evaluated in terms of biocompatibility and alkaline phosphatase (ALP) activity. Statistical analysis was carried out using one-way ANOVA.   Results: PRGF increased cell adhesion and Tutodent membrane coated with PRGF showed the highest cell adhesion compared with Hypro-Sorb F and Pericardium membranes (P=0.005).   Conclusion: PRGF increases cell viability and ALP activity of cells on biomembranes. PRGF treatment increases the adhesion of fibroblast cells to these membranes.

قیمت : 20,000 ريال