نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اگرچه از ورود كامپيوتر به زندگي انسان بيش از چند دهه نمي گذرد، اما كاربرد آنها در دندانپزشكي بخصوص در دهه اخير توسعه فراواني پيدا كرده است. با وجود اين كه كاربرد كامپيوتر در رشته دندانپزشكي بسيار نوين است ولي نقش بسيار مهمي را در زندگي حرفه اي دندانپزشكي خواهند داشت. كامپيوترها توانسته اند قدرت اجرائي را در تمام بخش هاي دندانپزشكي اعم از اداره كلينيك، انجام كارهاي كلينيكي، آموزش و پژوهش بالا ببرند. ابتدا به طور خلاصه درباره تاريخچه كامپيوتر و اين كه كامپيوتر چيست؟ و سپس در مورد كاربردهاي تكنولوژي كامپيوتر در دندانپزشكي بحث خواهد شد.

كلمات كليدي:
Application of computer technology in dentistry
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

General application of computer technology in dentistry include 1) Office management 2) Diagnosis and treatment planning 3) Education and research 4) Financial management. Specific application of computer technology is used in: Orthodontics, Pedodontics, Occlusion, Endodontics, Implantology, Periodontics, Maxillofacial surgery.

Keyword: