تاثير اختلالات انسداد تنفسي خواب بر رشد دنداني در كودكان: يك مطالعه موردي شاهدي

مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

دوره 30 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: اختلالات انسداد تنفسي خواب و تاثير آنها بر رشد دندان ها و فك و صورت از مدت ها قبل مورد بحث بوده اند. اخيرا هيپرتروفي آدنوتونسيلر به عنوان شايع ترين علت ايجاد اختلالات انسداد تنفسي خواب و تاثيرات بعدي آن بر رشد دنداني مورد توجه قرار گرفته است كه درمان آن مي تواند به پيشگيري يا معكوس شدن اين تاثيرات كمك كند. اين مطالعه به بررسي تاثير اختلالات انسداد تنفسي خواب بر رشد دنداني كودكان 4 تا 10 سال پرداخته است.روش كار: در اين مطالعه مورد شاهدي، 120 كودك در 2 گروه تحت بررسي قرار گرفتند. گروه مورد شامل 60 كودك كه به دليل اختلالات انسداد تنفسي خواب كانديداي آدنوتونسيلكتومي بودند و گروه شاهد كه 60 كودك فاقد اختلالات انسداد تنفسي خواب بودند، با هم مقايسه شدند. كست هاي دنداني و اندازه گيري با كاليپر جهت بررسي بيماران استفاده شد. تراكم دندان هاي بالا و پايين، بايت قدامي باز، كراس بايت خلفي، اورجت، اكلوزيون كلاس II و پهناي قوس دنداني بالا و پايين اندازه گيري و مقايسه شدند.يافته ها: بيشترين ناهنجاري در مطالعه ما، بايت قدامي باز بود (%36.7). تفاوت بين دو گروه در تراكم دندان هاي بالا و پايين، بايت قدامي، كراس بايت خلفي و اكلوزيون كلاس II معني دار (P<0.05). تفاوت دو گروه در اورجت و پهناي قوس دنداني بالا و پايين معني دار نبود (P<0.05).نتيجه گيري: مطالعه ما نشان داد كه اختلالات انسداد تنفسي خواب بر رشد دنداني موثر است كه مي تواند ناشي از تاثيرات طولاني مدت نحوه قرارگيري سر، فك تحتاني و زبان براي باز نگه داشتن راه هوايي در تنفس دهاني باشد.

قیمت : 20,000 ريال