بررسي فراواني ماكروزومي و علت‌هاي آن، در نوزادان متولد ‌شده در بيمارستان عسلي خرم‌آباد

مجله اپيدميولوژي ايران

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه و هدف: ماكروزومي عبارتي است كه براي نوزادان با وزن هنگام تولد 4000 گرم يا بيشتر، به‌كار مي‌رود. احتمال مرگ‌و‌مير در مبتلايان به ماكروزومي افزايش مي‌يابد. شكستگي ترقوه، صدمه به شبكه بازويي و هايپوگلايسمي در نوزاد از مهم‌ترين عوارض جانبي ماكروزومي‌اند. هدف اين مطالعه بررسي فراواني و عوامل خطر ماكروزومي در بيمارستان عسلي خرم‌آباد است.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي،داده‌ها از طريق پرسش‌نامه جمع‌آوري شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: از 500 نوزاد زنده متولد‌شده، 59 نوزاد ماكروزوم بودند (8/ 11 درصد). %5/ 69 نوزادان پسر و%5/ 30دختر بودند. افزايش سن مادر، چاقي مادر30 => (BMI)، افزايش وزن 18 كيلوگرم و بيشتر از آن طي دوران بارداري، سابقۀديابت شيرين، سابقۀتولد نوزاد ماكروزوم، بارداري طول كشيده ومولتي پاريتي (5<= پاريتي)، با بروز ماكروزومي ارتباطي معنادار داشتند. نتيجه‌گيري: با توجه به شيوع نسبتاً بالاي ماكروزمي در شهر خرم‌آباد، پيشگيري از بارداري بالاي 35 سال، پيشگيري از چاقي پيشاز بارداري، افزايش وزن مناسب در دوران بارداري، كنترل گلوكز خون در دورانبارداري در مادران ديابتي، براي پيشگيري از ماكروزومي ضروري‌اند.

Investigation of Frequency and Risk Factors of Macrosomia in Infants of Asali Hospital of Khoramabad City
Article Type: Original Article
Abstract:

Background & Objectives: Macrosomia is a term applied to newborns with a birth weight more than of 4000 gr which cause different maternal and neonatal complications. Several risk factors has been known for macrosomia. The purpose of this cross-sectional study was to estimate the frequency and evaluate of risk factors of macrosomia in Asalian hospital of Khorramabad in 2010.
Methods: This study was undertaken in Khorramabad, Iran. The data collection instrument was a questionnaire containing 10 variables as the risk factors of macrosomia. The data were analyzed using the SPSS software. Results: 59 cases of macrosomia were found in 500 living births, and the frequency of macrosomia was 11.8%. Also, 69.5% of the neonates were male and 30.5% were female. Maternal risk factors were mother's age at pregnancy, mother's obesity (BMI>=30), weight gain more than 18 kg during pregnancy, history of diabetes mellitus, history of macrosomia, prolonged gestational age, and multiparity (parity>=5). There was no significant relationship between mother's job and macrosomia.
Conclusion: The prevalence of macrosomia in Khorramabad was high (11.8%). Preventing pregnancy in mothers over 35 years of age by contraception ways, preventing maternal obesity before pregnancy, and control of blood glucose during pregnancy by suitable diet and insulin therapy are recommended to prevent macrosomia.

قیمت : 20,000 ريال