بررسي نيازهاي آموزشي زنان 49-15 ساله استان يزد در زمينه بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

از مهمترين معضلاتي كه امروزه گريبانگير كشورهاي جهان سوم و از جمله كشور ما ايران است افزايش بي رويه جمعيت و باروري هاي ناخواسته مي باشد از سويي مهمترين مسئله اي كه در پزشكي اجتماعي مطرح مي باشد اين است كه سلامت هر گروه از جمعيت به ارتباط پويا بين تعداد جمعيت، فضايي كه اشغال مي كنند و مهارت هايي كه در جهت تامين نيازهاي خود به دست مي آورند وابسته است. مادران بارور مي شوند ولي به علت عدم آگاهي از مسائل كه در باروري مطرح است و عدم دسترسي به مراكزي كه بتوانند سلامتي آنها را تامين نمايد به بيماري هاي مختلف دوران باروري مبتلا شده و در نهايت خود يا فرزندانشان صدمه مي بينند به همين منظور برآن شديم تا در بررسي توصيفي-مقطعي نيازهاي آموزشي مادران در زمينه باروري و چگونگي تامين سلامتي خود و فرزاندانشان را در دوران بارداري، قبل و بعد از آن بررسي نماييم. حجم نمونه 540 نفر از زنان ازدواج كرده 49-15 ساله استان يزد بود كه به صورت نمونه گيري خوشه اي از بين كليه زنان استان انتخاب جهت جمع آوري داده ها، پرسشنامه مورد نظر با مصاحبه تكميل گرديد. نتايج حاصله از پژوهش نشان داد كه از نظر سني، بيشتر مادران در گروه سني 35-25 سال قرار دارند (36.8%) و از نظر تحصيلات 8.9% مادران داراي مدرك دانشگاهي و 11.3% آنها بي سواد بودند. بطور كلي ميزان آگاهي مادران در زمينه هاي مختلف مناسب و بيش از 50% بود ولي با توجه به اهميت مراقبت هاي دوران بارداري و مراقبت هاي كودكان لازم است تا آگاهي مادران در اين زمينه به 100% برسد. از نظر تنظيم خانواده 88.7% از مادران خواستار 3 فرزند و كمتر از آن و تنها 11.3% از مادران تعداد بيش از 3 فرزند و يا هرچه خدا داد را بيان كردند ولي در عين حال 30.1% از مادران حداقل 1 فرزند ناخواسته داشته اند و اين مسئله گوياي آن است كه بايد آگاهي هاي مادران در اين زمينه به 100% برسد.

Family planning and maternal health education needs of women between 15-49 years in Yazd province
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

As health education needs of women in the reproductive age group (15-49 years) are important for the better health of pregnant women and their future infants, this descriptive study was performed in the city of Yazd during the year 2000. A total of 540 women in the reproductive age group were selected by the cluster random sampling method, and then interviewed and asked to fill out a questionnaire. The results showed that 36.8% of the women were between 25-35 years and 8.9% had a university degree. 11.3% of the women were illiterate. On the whole, the level of the knowledge of those included in the study was good, ie, a score of more than 50% (Based on the questionnaire), but considering the importance of care during pregnancy and infant growth, it is necessary to increase the level to 100%. 88.7% of the women wanted to have 3 children or less, while only 11.3% wanted to have more than 3 children, or were not sure about the number of children they wanted. 30.1% of the women had at least one unwanted child, and this points out to the fact that increasing the level of knowledge and awareness about family planning and health education among women in the reproductive age group to 100% is a necessity.