تاثير آينه درماني بر اندام فوقاني مبتلاي بيماران سكته مغزي مزمن: گزارش دو مورد

مجله توانبخشي نوين

دوره 8 - شماره 1

نوع مقاله: Case report
چكيده:

زمينه و هدف: در سالهاي اخير تحريكات مغزي، مشاهده فعاليت و تمرينات تصور ذهني بعنوان گزينه هايي غير تهاجمي و جالب توجه در كنار درمان هاي رايج توانبخشي بيماران نورولوژيك ظهور يافته اند. آينه درماني با استفاده از فيدبك هاي بينايي يكي ديگر از اين روش هاي نوظهور است كه اثرات درماني آن برروي اندام فوقاني مبتلاي بيماران سكته مغزي همچنان مورد تحقيق مي باشد. در اين گزارش موردي تاثير آينه درماني در درمان اندام فوقاني فلج دو بيمار سكته مغزي شرح داده ميشود.
روش بررسي: 2 بيمار بزرگسال مبتلا به همي پلژي ناشي از سكته مغزي با سابقه ابتلاي 1 و 5 سال، براي 12 جلسه تحت آينه درماني قرار گرفتند. هر جلسه آينه درماني 45 تا 60 دقيقه بطول مي انجاميد كه در آن بيماران تحت نظارت مستقيم درمانگر تمرينات تعيين شده اي را اجرا مي كردند. بيماران از لحاظ عملكرد و بهبود سطح حركتي، اسپاستيسيته، دامنه حركتي و قدرت گرفتن قبل و بعد از يك ماه درمان مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: در هر دو فرد عملكرد و سطح بهبود حركتي، دامنه حركتي فعال و قدرت گرفتن اندام فوقاني سمت درگير بهبود يافتند و اسپاستيسيته تنها در بيمار دوم كاهش نشان داد.
نتيجه گيري: آينه درماني براي 12 جلسه احتمالاً در درمان اندام فوقاني سمت مبتلاي اين دو بيمار مبتلا به سكته مغزي مزمن موثر بوده است.

Mirror therapy in treatment of affected upper extremity in chronic stroke patients: Report of 2 cases
Article Type: Case report
Abstract:

Background and Aim: In recent years transcranial stimulations, action observation and motor imagery training have emerged as nonaggressive and attractive choices beside the common rehabilitation treatments for neurologic patients. Mirror therapy using visual feedbacks is one of these newfound methods that its therapeutic effects on impaired upper limb of stroke patients are still under investigation. In this case report, Impact of mirror therapy in treatment of the paralyzed upper extremity in 2 stroke patients will be described. Materials and Methods: Two adult patients with hemiplegia due to cerebrovascular accident and with 1 and 5 years passed since stroke went under 12 sessions of mirror therapy. Each session of mirror therapy lasted 45 to 60 minutes in which patients have been practicing specific exercises under direct supervision of therapist. Patients were evaluated for function and motor recovery level, spasticity, range of motion and power grip before and after one month of treatment. Results: In both individual, function and motor recovery level, active range of motion, and power grip were improved and spasticity just showed a decrease in one of the patient. Conclusion: Mirror therapy for 12 sessions can be beneficial to treatment of affected upper extremity in these two stroke patients.

قیمت : 20,000 ريال