بررسي ريسك فاكتورهاي موثر در بروز حوادث شغلي يكي از صنايع فلزي بزرگ اراك(1386-1384)

سلامت كار ايران

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

  زمينه وهدف: حادثه شغلي رويداد برنامه ريزي نشده وصدمه آفريني است كه در محيطهاي كار رخ ميدهد. در ميان مشاغل وفعاليتهاي مختلف، صنايع فلزي سنگين يكي از خطرناكترين صنايع در جهان است. اين مطالعه با هدف تعيين بروز حوادث و فاكتورهاي موثر در بروز حوادث در يكي از صنايع فلزي بزرگ اراك طراحي گرديده است.   روش بررسي: ابتدا در يك مطالعه بروز، 873 نفر به صورت گذشته نگر به منظور تعيين تعداد موارد حادثه طي سالهاي 84 الي86 بررسي شدند. سپس موارد حادثه ديده با نمونه اي 251 نفري از افراد بدون حادثه به شكل مورد- شاهدي مقايسه شدند. پس از جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرونده شغلي و اسناد و گزارشات پزشكي موجود در پرونده ها، تحليل داده ها با استفاده از آزمونهاي مجذور كاي ، t-test و رگرسيون لجستيك در نرم افزار spss ويراست 16 انجام شد   يافته ها: در طي سالهاي مورد مطالعه 359 حادثه رخ داده بود كه بر اين اساس ميزان بروز ساليانه حادثه در اين مطالعه 137 به ازاي 1000 نفر كارگر محاسبه شد. بروز حادثه با متغييرهاي سن، سابقه كار،سطح سواد، طول قد، فشارخون سيستول و نوع شيفت رابطه آماري معني داري داشته است ( 05/ 0 > p ) ولي با وضعيت تاهل وتعداد فرزندان رابطه اي مشاهده نشد( 05 /0 >p) . گرچه اعمال نا ايمن به عنوان اولين علت بروز حادثه مشخص شد اما در مدل رگرسيون لجستيك سن و سطح سواد كاركنان در مدل باقي ماندند.   نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش وبالا بودن فراواني حوادث ، پيشنهاد مي شود كه نسبت به برنامه ريزي واجراي دوره هاي اموزش ايمني،اصلاح شرايط نا ايمن وانتخاب مناسب كارگران متناسب با شرايط كاري وتامين امكانات وتجهيزات حفاظتي مناسب واستاندارد اقدام شود.

Determination of Effective Risk Factors in Incidence of Occupational Accidents in One of the Large Metal Industries, Arak (2005-2007)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

  Background and aim: Occupational accident is an unplanned and harmful event which occurs in workplace environments. Among various occupations and activities, large metal industries are the most hazardous industries in the world. This study was designed in one of the Arak metal industries in order to determine the incidence rate of occupational accidents as well as its risk factors.   Methods: Initially in an incidence study, 873 workers were followed historically to determine the number of accidents since 2005 to 2007. Then the cases were compared with a random sample of workers with no accident (251 workers) in a case control study. After data collection by a structured questionnaire, statistical analysis was conducted using chi-square test, t-test and logistic regression in SPSS software (V.16).   Results: During these three years, 359 accidents had been occurred and the annual incidence rate of accident was equal to 137 per 1000 workers. There was a significant relationship between occurrence of accident and age, work experience, education level, height, and systolic blood pressure as well as shift work (p<0.05).The marital status and number of children were not significant risk factors. Moreover, unsafe practices was the first case of accident, age and educational level were remained in regression model as the most important predictors of incident of occupational accidents.   Conclusion: Considering the high frequency rate of accidents and based on our findings, planning and implementation of safety training, modifying non-safe conditions, supplying workers with appropriate standard protective equipment and appropriate facilities are recommended.

قیمت : 20,000 ريال