ارزيابي ريسك بهداشتي مواجهه با آلاينده‌هاي شيميايي با تأكيد بر ريسك ابتلاء به سرطان خون در يك صنعت پتروشيمي

سلامت كار ايران

دوره 9 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

  زمينه و هدف: با توجه به اين ­ كه كاركنان در صنايع پتروشيمي با آلاينده ­ هاي مختلفي مواجهه يافته و در معرض خطرات جدي قرار مي گيرند لذا نياز به يك برنامه جامع ارزيابي ريسك براي تعيين مواد شيميايي مخاطره ­ آميز تأثيرگذار بر روي سلامتي افراد مواجهه يافته و همچنين تعيين فرآيندها و وظايف پر مخاطره ضروري بنظر مي ­ رسد.     روش بررسي: اين طرح تحقيقاتي بصورت مقطعي- موردي در 3 مرحله انجام شد. مرحله ­ ي اوّل شامل شناسايي مواد مخاطره آميز و تعيين ضريب ريسك مواد شيميايي، مرحله ­ ي دوّم شامل ارزيابي مواجهه با بنزن و مرحله ­ ي سوّم شامل برآورد ريسك نسبي ابتلا به سرطان خون ناشي از مواجهه با بنزن از طريق مطالعات اپيدميولوژيك مي باشد.     يافته ­ ها: با توجّه به روش ارزيابي ريسك در كل شركت پتروشيمي مورد مطالعه 40 ماده ­ ي شيميايي شناسايي شد . بنزن بعنوان مخاطره ­ آميز ­ ترين ماده ­ ي شيميايي معرفي گرديد. نتايج مرحله ­ ي دّوم نشان داد كه افراد سايت من در شيفت ظهر و در سايت آروماتيك با ميانگين مواجهه ­ ي 29 /4 پي پي ام داراي بيشترين مواجهه با بنزن مي ­ باشند. با توجه به نتايج مرحله ­ ي برآورد ريسك نسبي ابتلا به لوسمي در مواجهه با بنزن، بيش ترين ميزان ريسك نسبي در كارگران سايت من مربوط به كارگران واحد آروماتيك بدست آمد كه با مواجهه ­ ي تجمعي1 4/ 149 پي پي ام- سال2 داراي ريسك نسبي برابر با 2 /3 بودند. همچنين نتيجه ي آزمون آماري نشان داد كه بين ميزان مواجهه با بنزن و گروه هاي مختلف كاري ارتباط معني داري وجود دارد( 001 / 0 >P).     بحث و نتيجه ­ گيري: اين مطالعه نشان داد كه بنزن با كسب ضريب ريسك 5- 5 /4 سطح ريسك 5 را بدست آورد و بيانگر آن است كه اقدامات اصلاحي در مورد اين ماده ­ ي شيميايي بسيار مخاطره­آميز و سرطان­زا بايد هر چه زودتر آغاز گردد.

Health risk assessment of chemical pollutants in a petrochemical complex
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

  Background and Aims: workers in petrochemical industries are exposed to various contaminants and are facing to serious hazards, therefore a comprehensive risk assessment program for identification of hazardous chemicals that affect human health and also determination of hazardous tasks and processes is necessary.     Methods : This descriptive cross-sectional study was conducted in three stages. First stage consisted of identifying hazardous chemicals and determination of chemicals risk ratio, the second stage included the evaluation of worker's exposure to hazardous chemicals, and the third stage was estimating the relative risk of blood cancer caused by exposure to benzene through epidemiological studies.     Results: With regard to risk assessment method, 40 chemicals were identified in this Petrochemical Company. Among them, Benzene introduced as the most hazardous chemical. The results of the second stage showed that site man workers in noon shift work and in aromatic site with mean exposure 4.29 ppm had the highest exposure to benzene. The results of estimated leukemia relative risk stage in benzene exposure, the highest relative risk in workers related to site man workers in aromatic units with cumulative benzene exposure of 4.149 ppm. Years that obtained the relative risk of 2.3. The statistical test results showed that the relationship between worker's exposure to benzene and their job was significant(p<0/001)     Conclusion : This study showed that benzene with a risk ratio of 4.5 -5 have 5th rank in risk levels and this indicates that preventative actions regarding to this hazardous and carcinogenic chemical must be started as soon as possible.

قیمت : 20,000 ريال