مهارت هاي خواندن كودكان شنوا و كم شنواي متوسط تا شديد تلفيقي

مجله توانبخشي نوين

دوره 7 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: آسيب شنيداري در سنين حساس رشد گفتار و زبان باعث نقايصي در زبان شفاهي و نوشتاري مي شود. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه مهارت هاي خواندن دانش آموزان كم شنواي متوسط تا شديد مشغول به تحصيل در مدارس عادي با دانش آموزان شنوا در پايه پنجم ابتدايي، توسط آزمون خواندن مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه ي مقطعي- مقايسه اي، 10 كودك كم شنوا با توجه به معيارهاي ورود انتخاب و با 10 كودك شنوا به عنوان گروه كنترل كه براساس پايه تحصيلي با گروه نمونه همتاسازي شده بودند، مورد مقايسه قرار گرفتند. به منظور جمع آوري اطلاعات از آزمون خواندن و نوشتن در دانش آموزان دبستاني استفاده گرديد و داده هاي به دست آمده توسط 16- SPSS‌ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه كودكان كم شنوا در مهارت هاي تشخيص شنيداري(001/ 0 =P)، حافظه شنيداري كلمه(034/ 0 =P)، حافظه شنيداري جمله (P<0.001)، تركيب واجي(034/ 0 =P)، تقطيع واجي(012/ 0 =P) و درك خواندن متن(044/ 0 =P) عملكرد ضعيف تري نسبت به كودكان شنوا داشته اند، اما در ساير مهارت ها عملكرد مشابهي را نشان دادند.
نتيجه گيري: كودكان كم شنوا در تكاليف مبتني بر پردازش هاي بينايي عملكردي مشابه و در تكاليف مبتني بر پردازش هاي شنيداري و واجي عملكرد ضعيف تري نسبت به كودكان شنوا دارند.

Reading skills of hearing and moderately severe hearing loss children in ordinary schools
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: Hearing impairment in critical period of speech and language development is caused defects in oral and written language. The aim of this study is to use a test for comparing the reading skills of elementary fifth grade hearing and moderately severe hearing loss students in public schools.
Materials and Methods: In this cross sectional study, 10 hearing impaired children selected from the total number of fifth grade moderately severe hearing loss students' community (public schools) based on the inclusion criteria and compared with 10 hearing children that were matched according to grade, as a control group. In order to gather the data, reading and writing tests for school students was used. Data analysis was done through SPSS-16.
Results: The findings indicated that hearing impaired children on auditory discrimination skills (P=0.001), word auditory memory (P=0.034) sentence auditory memory (P<0.001), phonological blending (P=0.034), phonological segmentation (P=0.012) and text reading comprehension (P=0.044) were significantly weaker than the control group, but they had similar function in other skills.
Conclusion: Children with hearing impairment have the same function in tasks based on visual processing to normal children, whereas, in tasks based on auditory and phonological processing are weaker than them.

قیمت : 20,000 ريال