مقايسۀ دو رويكرد تانسيون‌ اكتيو زودهنگام و بي‌حركتي در توان‌بخشي، پس از ترميم جراحي نواحي ۵‌و‌۶ تاندون‌هاي اكستانسوري دست

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 14 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسي و مقايسۀ دو روش «بي‌حركتي» و «تانسيون‌ اكتيو زودهنگام» در توان‌بخشي پس از ترميم جراحي آسيب تاندون‌هاي اكستنسوري در نواحي ۵‌و‌۶ دست بود. روش بررسي: از ۲۱ بيمار واردشده به اين مطالعۀ نيمه‌تجربي و از نوع كارآزماييِ بالينيِ تصادفي، ۱۸ بيمار با ميانگين سني ۴۳٫۳۲ درمان را كامل كردند. درمجموع، ۴۱ تاندون اكستنسور بريده‌شده در ۲۷ انگشت اين افراد مطالعه شد. ترميم همۀ تاندون‌ها در ناحيۀ ۶ ،۵ با استفاده از تكنيك جراحي رانينگ انتهابه‌انتهاي اپي‌تنون و با پرولن ۰.۳ را يك جراح انجام داد. براي توانبخشي، افراد به‌صورت تصادفي در يكي از دو گروه درمان مرسوم، با «روش بي‌حركتي» و «تانسيون اكتيو زودهنگام» قرار گرفتند. در هفتۀ ششم بعد از عمل جراحي، ميزان اِدم پس از جراحي دست، فلكسيون در مفصل متاكارپوفالانژيال، فلكسيون و اكستانسيون تركيبي مچ و انگشتان، حركت اكتيو كلي انگشتان و طويل‌شدگي اكستنسوري اندازه‌گيري شد. در هفتۀ دوازدهم، علاوه‌بر تمام شاخص‌هاي بيان‌شده، قدرت گريپ نيز اندازه‌گيري شد. يافته‌ها: درمقايسه‌با روش مرسوم بي‌حركتي، درمان به‌روش تانسيون اكتيو زودهنگام باعث بهبود معني‌دار شاخص‌هاي اِدم پس از جراحي دست، فلكسيون در مفصل متاكارپوفالانژيال انگشتان، فلكسيون تركيبي مچ و انگشت، حركت اكتيو كلي انگشتان و قدرت گريپ دست شد (۰٫۰۵>P). در شاخص‌هاي اكستانسيون تركيبي مچ و انگشتان و طويل‌شدگي اكستنسوري بين دو گروه، تفاوت معني‌داري يافت نشد (۰٫۰۵

Comparison of Early Active Tension and Immobilization Protocols in Rehabilitation of the Hand, Following Zone 5-6 Extensor Tendon Repair
Article Type: Original Article
Abstract:

Objective: The objective of the study was to assess and compare Early Active Tension and Immobilization Protocols in Rehabilitation of the Hand, Following Zone 5-6 Extensor Tendon Repair. Material & Methods: From the 21 patients enrolled in a randomized controlled trial study, 18 cases with average age of 32. 43 years completed the protocol. A total of 41 extensor tendons from 27 fingers of the subjects were studied. A surgeon repaired all tendons in zone 5 and/or 6 by an end to end epitenon running technique using prolen 0.3. For rehabilitation, subjects were randomly assigned into two “Immobilization” and “early active tension” group. Edema, metacarpophalangeal flexion, combined flexion and extension of wrist and fingers, total active motion of fingers and metacarpal extensor lag were assessed 6 weeks after surgery. All aforementioned variables and grip strength were reassessed 12 weeks after surgery. Results: Compared to traditional immobilization protocol, early active tension could significantly improve hand edema, metacarpal flexion, combined flexion and extension of wrist and fingers, total active motion of fingers and grip strength (P<0.05). There was no significant difference in combined wrist and finger extension, and extensor lag between two groups (P>0.05). Conclusion: Our results demonstrate that in compliant patients, early active tension could be an alternative method for traditional immobilization protocol, after surgical repair of extensor tendon injuries in zone 5 and/or 6.

قیمت : 20,000 ريال