كيفيت مراقبت در بخش ويژه قلب از نگاه پرستاران: تحليل محتوا

مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت

دوره 3 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: پرستاران مرجع مطلوبي براي گزارش كيفيت مراقبت پرستاري بوده و استفاده از ديدگاه آنان در ارزيابي كيفيت مراقبت‌هاي پرستاري به عنوان يك شاخص معتبر مطرح مي‌باشد. هدف از اين مطالعه تبيين كيفيت مراقبت در بخش ويژه قلب از نگاه پرستاران بود.
روش: پژوهش حاضر يك تحقيق كيفي بود كه در آن از نمونهگيري مبتني بر هدف با حداكثر تنوع استفاده شد و 23 مشاركت كننده در سمنان طي سالهاي 92-1391 با سؤالات باز مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش اصلي جمعآوري دادهها، مصاحبههاي نيمه ساختار يافته بود. مصاحبهها به صورت ديجيتالي ضبط و بلافاصله كلمه به كلمه نوشته شد و به روش تحليل محتوا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافتهها: با تجزيه و تحليل يافتهها از مجموع مضمونهاي استخراج شده، مضمون اصلي «ضرورت مديريت پرستاري اثربخش» انتزاع شد. زيرطبقات شامل «منابع انساني كافي و كارآمد»، «ارتباط انساني»، «سازماندهي عملكرد پرستار»، «محيط مطلوب و وسايل، تجهيزات و امكانات مناسب» بود.
نتيجهگيري: نتايج اين مطالعه تجارب پرستاران شاغل در بخش مراقبت ويژه قلب را بر كيفيت‌ مراقبت‌هاي پرستاري در اين بخش تبيين نمود. برخورداري از مديريت پرستاري اثربخش جهت تامين منابع و روابط انساني از ضروريات لاينفك به منظور حفظ و ارتقاء كيفيت مراقبت‌هاي پرستاري در بخش مراقبت ويژه قلب مي‌باشد.

Care Quality in Critical Cardiac Units from Nurses Perspective: A Content analysis
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Nurses are an ideal source to report on the quality of care and the uses of their perspective is a valid index in assessment of the quality of nursing care. The aim of this study was to explore the quality of nursing care from the perspective of nurses in critical cardiac units. Method: This was a qualitative study in which purposive sampling was used with maximum variation and 23 participants were interviewed with open-ended questions in Semnan during 2012-2013. The main method of data collection was semi-structured interviews. The interviews were digitally recorded, immediately transcribed word by word, and analyzed using content analysis method. Results: By data analysis of extracted contexts, the main theme abstracted was "the need for effective nursing management". Subthemes include "adequate and efficient human resources", "human relationships", "organized nursing performance", and "appropriate environment and suitable tools, equipment, and facilities". Conclusion: The results of this study explored employed nurses' experiences on quality of nursing care in critical cardiac care units. Having effective nursing management for providing resources and human relationships are essential to maintaining and improving the quality of nursing care in critical cardiac units.

قیمت : 20,000 ريال