بررسي شاخص هاي اپيدميولوژيك بيماري ديابت بزرگسالان در گروه سني 30 سال و بالاتر شهري استان يزد در سال 1377

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 9 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ديابت قندي يكي از شايعترين بيماري هاي متابوليك است كه در كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت يك معضل بهداشتي در حال گسترش محسوب مي شود. به منظور مقابله با اين مشكل، سازمان بهداشت جهاني برنامه هايي را در سطح ملي و جهاني در جهت پيشگيري و كنترل ديابت در حال اجرا دارد. در اين راستا، مطالعه حاضر طراحي شد تا شيوع بيماري ديابت بزرگسالان (NIDDM) در استان يزد را مورد مطالعه قرار دهد. با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي از جمعيت 500000 نفري شهري استان يزد، از 94 خوشه 20 خانواري، 2795 نفر افراد بالاي 30 سال انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در همه افراد قند خون ناشتا و 2 ساعت پس از مصرف 75 گرم گلوكز اندازه گيري شد. از 2795 نفري كه مورد مطالعه قرار گرفتند 2107 نفر (75.4%) سالم بودند. 288 نفر (10.3%) ديابت از قبل شناخته شده و تعداد 99 نفر (3.5%) ديابت تازه تشخيص داده شده، داشتند. ميزان IGT در اين مطالعه 10.8% بود. شيوع ديابت در مرحله اول 13.8% افراد بالاي 30 سال مي باشد كه در مقايسه با ساير استان هايي كه مطالعه مشابه انجام داده اند، ديابت در استان يزد شيوع بيشتري دارد. در اين مطالعه افرادي كه قند خون ناشتاي 140-110 ميلي گرم در دسي ليتر و يا قند خون 2 ساعت پس از مصرف 75 گرم گلوكز بين 200-140 ميلي گرم در دسي ليتر داشتند، جهت انجام تست تحمل گلوكز خوراكي (OGTT) مجددا دعوت شدند. در مرحله دوم از تعداد 301 نفر كه مرحله اول IGT بودند تعداد 136 نفر مجددا دعوت شدند و براي آنان OGTT انجام شد طبق معيارهاي سازمان بهداشت جهاني (WHO) هشتاد و شش نفر (63.24%) سالم، 41 نفر (30.4%) IGT و 9 نفر (6.62%) ديابتي بودند با توجه به ديابت از قبل تشخيص داده شده (10.3%) و تعداد افرادي كه در مرحله اول ديابت آنها تازه تشخيص داده شده بود (3.5%) و تعداد افرادي كه در مرحله دوم ديابتي تشخيص داده شدند (0.72%)، شيوع ديابت در جمعيت شهري بالاي 30 سال استان يزد 14.52% مي باشد. ميانگين سن افراد مورد مطالعه 13.2±47.3 سال بود كه با افزايش سن شيوع ديابت نيز افزايش مي يافت (P<0.0001). ارتباط بين شيوع ديابت و سابقه فاميلي مثبت در فاميل درجه يك (پدر، مادر، خواهر و برادر) با (P≥0) معني دار شده است.

Epidemiological survey of NIDDM in persons over 30 years old in Yazd province
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Diabetes mellitus is one of the most common metabolic disorders and accounts as a major health problem among advanced and underdeveloped countries. In order to verify this problem, WHO is conducting several programs for prevention and control of diabetes mellitus in the world. A cross-sectional study on the prevalence of diabetes mellitus among 750000 individuals from Yazd province was performed. From 94 clusters that each one had 20 families, 2795 persons, which aged over 29 were selected. Fasting blood sugar and 2-hours blood sugar following ingestion of 75 gram glucose was tested and if the FBS value was between 110 and 140 mg/dl and 2-hr value was between 140 and 200 mg/dl, who referred for OGTT. Prevalence of non-diabetic, diabetic and IGT individuals were 75.4% (2107 cases), 13.8% (386 persons) and 10.8% (302 persons), respectively among documented diabetic population. 10.3% (288 persons) were known cases of diabetes mellitus and 3.5% (98 persons) were unaware diabetic population. The average age of diabetic patients was 47.3±13.2 and the prevalence of diabetic increased with age. 28.1% and 22.1% of diabetic patients had positive history of diabetes mellitus in their factors and mothers, respectively. As a result, the prevalence of NIDDM among people of Yazd province, is 13.8% that is a high prevalence with respect to other regions in Iran.

قیمت : 20,000 ريال