بررسي ساختار عاملي، روايي، پايايي، هنجاريابي ابزار «پويايي كار» در خطاهاي دارويي پرستاران

مجله پژوهش پرستاري ايران

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: در مراقبت سلامتي، پويايي كار يكي از متغيرهاي تأثيرگذار در وقوع خطاهاي دارويي توسط پرستاران است و در نتيجه تغيير در برنامه مراقبتي، پروسيجرها و دستورات پزشكي ممكن است پرستاران دچار سردرگمي و گيجي شده و در نهايت خطاي دارويي اتفاق افتد. مطالعه حاضر با هدف بررسي ساختار عاملي، روايي، پايايي و هنجاريابي ابزار «پويايي كار» در خطاهاي دارويي پرستاران در ايران طراحي شده است. روش: اين پژوهش جهت تعيين عبارات اندازه‌گيري پويايي كار در خطاهاي دارويي صورت گرفت. بعد از ترجمه ابزار مذكور براساس الگوي وايلد و همكاران (2005)، ابزار فوق مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري، پرستاران شاغل در بخش‌هاي مختلف مراكز آموزشي- درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بودند كه براساس معيارهاي ورود به پژوهش، 115 نفر از آن‌ها به روش در دسترس انتخاب شدند، جهت بررسي همساني دروني و ثبات ابزار از ضريب آلفاي كرونباخ و ضريب همبستگي دو بار اجراي آزمون و جهت روايي سازه از تحليل عاملي استفاده گرديد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته‌ها: ميانگين سن پرستاران 87/ 7±8/ 34 و اكثريت آن‌ها خانم با ميانگين سال‌هاي تجربه كاري 13 /4±07 /6 بودند. تحليل عاملي ماتريس چرخش يافته 2 عامل :1) كار گروهي و 2) پويايي مداوم در كار شناسايي كرد. ضريب آلفاي محاسبه شده در اين پژوهش (81 //0=α) جهت همساني نشان داد كه اين ابزار از پايايي بالايي برخوردار است و ضريب همبستگي ميان دوبار اجراي آزمون (93 /0=r) نشان‌دهنده ثبات ابزار در فاصله زماني بود. نتيجه‌گيري: ابزار ترجمه شده «پويايي كار» در بررسي خطاهاي دارويي از روايي و پايايي مناسبي برخوردار است و قابل استفاده در سيستم‌هاي سلامتي با توجه به فرهنگ ايراني است.

Assessing factor analysis, validity, reliability and psychometric characteristics of “work dynamic” scale in medication errors by nurses
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: In health care ,work dynamic is one of the variables affecting in medication errors by nurses as a result of changing health care program, procedures and physician orders may be confused and disoriented and eventually medication error occur. This aim assessing factor analysis, validity, reliability and psychometric characteristics of “work dynamic” scale in medication errors by nurses in Iran. Method: This study was for determine items of work dynamic in mediation errors. The scale translated by Wilde and colleagues model (2005) and assessed. Study population were nurses that working in deferent ward of teaching - therapeutic centers of shahid Beheshti University of Medical Sciences, 115 nurses were selected by convenience sampling method based on inclusion criteria. Data was analyzed using SPSS software version 18. Results: The average age of nurses was 34.8±7.87 and almost them were female (n=78) and mean work experience in ward was 6.07±4.13. Factor analysis, rotated matrix determined 2 factors: 1) team dynamic 2) Continuous work dynamic. Also reliability using Cranach's alpha coefficient for internal consistency showed high reliability of scale (?=0.81) and correlation coefficient in test- retest for stability (r=0.93). Conclusion: Although translations of “work dynamic” scale in nursing medication errors has satisfactory reliability and validity and can be used in the Iranian health system.

قیمت : 20,000 ريال