ادراك مادران كودكان بستري از رفتارهاي مراقبتي پرستاران

مجله پژوهش پرستاري ايران

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: پرستاران بايستي قادر باشند، پارامترهاي مربوط به نقش‌هاي خود را براساس ديدگاه دريافت‌كنندگان مراقبت تعريف نمايند به همين خاطر آگاهي از ادراك والدين كودكان بستري در بيمارستان از رفتارهاي مراقبتي بسيار مهم تلقي مي‌شود و مي‌تواند نتايج قابل توجهي را حاصل نموده و فراهم‌كننده اطلاعات مفيدي باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تبيين ادراك مادران كودكان بستري در بيمارستان از رفتارهاي مراقبتي پرستاران طراحي گرديده است. روش: اين مطالعه يك پژوهش كيفي با روش تحليل محتواي قراردادي است. 14 نفر از مادران كودكان بستري در بخش اطفال بيمارستان‌هاي شهر يزد به روش مبتني بر هدف انتخاب و مورد مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته قرار گرفتند و داده‌ها با به روش تحليل محتواي كيفي تحليل شد. يافته‌ها: تحليل داده‌ها منجر به پديدار شدن مضمون اصلي «رفتارهاي اطمينان‌ساز» شد كه مضمون‌هاي فرعي تشكيل‌دهنده شامل: حضور آرامش‌بخش، جذب مادر در مراقبت، ارج نهادن و ارتباط سازنده بود. نتيجه‌گيري: با توجه به مضمون اصلي مطالعه «رفتارهاي اطمينان‌ساز»، توجه به جلب اطمينان در رفتارهاي مراقبتي پرستاران بخش اطفال و طراحي و اجراي برنامه مراقتبي براساس اين هدف ضروري به نظر مي‌رسد.

Hospitalized children's mothers' perceptions of nursing care behaviors
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Nurses must be able to define parameters of their roles based on views of care recipients because awareness of the parents' perception of hospitalized children of caring behaviors is very important and it can produce significant results and provide useful information. This study aimed to explore mothers' perceptions of nurse caring behaviors. Method: This study is a qualitative research with content analysis approach. Fourteen mothers of hospitalized children in pediatric ward of Yazd hospitals selected by purposive sampling and data were collected via semi-structured individual interviews. Data was analyzed by using qualitative content analysis. Results: Data analyses led to emerge of the main theme "confidence building behaviors" that its sub-themes include: calming presence, mother absorption in caring, valuing, constructive communication. Conclusion: Due to the main theme of the study “confidence building behaviors”, it seems paying attention to confidence attracting in caring behaviors and planning and implementation of caring plan based on this aim is necessary for pediatric nurses.

قیمت : 20,000 ريال