فراتحليل اثربخشي درمان شناختي- رفتاري در درمان بيماران مبتلابه اختلال وسواس

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 20 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: اختلال وسواس اختلالي مزمن است كه بر روابط درون فردي و بين فردي تأثير مي‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بهره‌گيري از يكي از شيوه‌هاي نوين ِپژوهش، تحت عنوان «فراتحليل»، به تحليل و تركيب نتايج پژوهش‌هاي انجام شده در كشور ايران، در زمينه مطالعات مرتبط با تأثير درمان شناختي- رفتاري در درمان بيماران مبتلابه اختلال وسواس انجام شده است. درمان شناختي رفتاري با فراهم سازي شواهد تجربي، درمان مؤثري براي وسواس شناخته شده است.
روش بررسي: در پژوهش حاضر، 12 پژوهش انجام يافته در مراكز پژوهشي كشور، در زمينه مطالعات مرتبط با تأثير درمان شناختي- رفتاري در درمان بيماران مبتلا به اختلال وسواس گردآوري و از ميان آنها 10 پژوهش كه قابليت بررسي داشت، براي فراتحليل انتخاب شد. تحليل‌هاي آماري با استفاده از نرم افزار فراتحليلِ جامع صورت گرفت.
نتايج: با بهره‌گيري از روش تركيب اندازه اثر به روش«اشميت و هانتز» مشخص شد كه درمان شناختي-رفتاري در درمان بيماران مبتلابه اختلال وسواس مي‌تواند، تأثيرگذار باشد. ميانگين اندازه اثر درمان شناختي- رفتاري در درمان مبتلايان به اختلال وسواس در زنان و مردان، معادل 63/ 1، مثبت و معني‌دار(01/ 0> P) مشخص گرديد.
نتيجه گيري: يافته‌هاي پژوهش حاضر مشخص مي‌كند كه درمان شناختي- رفتاري در درمان بيماران مبتلا به اختلال وسواس مؤثر است. از اين يافته‌ها مي‌توان در راستاي برنامه‌ريزي درماني و مداخلات باليني بهره جست.

Meta-Analysis of the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy(Cbt) in Treating Patients with Obsessive- Compulsive Disorder(Ocd)
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: This research aimed to use one of new research methods namely meta-analysis in order to evaluate the results of studies investigating the effectiveness of cognitive- behavioral therapy in treating patients with obsessive- compulsive disorder(OCD). These studies have been accomplished in Iran. Cognitive- behavioral therapy(CBT) is an empirically based treatment of established efficacy for the obsessive-compulsive disorder.
Methods: In this study, 12 accomplished researches were gathered in regard to the effect of cognitive behavioral therapy in treating patients with obsessive- compulsive disorder(OCD) among which 10 studies were chosen for meta-analysis. Statistic analysis was done by comprehensive meta-analysis software.
Results: The study results, using incorporation of effect size by Schmitt and Hunts method, showed that cognitive behavioral therapy can influence treating patients with obsessive- compulsive disorder. The mean of cognitive- behavioral effect size in treatment of obsessive- compulsive disorder in males and females was significant 1/63(p<0/01).
Conclusion: The study findings have shown that cognitive behavioral therapy in treating patients with obsessive- compulsive disorder is effective. This information can be used in therapeutic schematization and clinical intervention.

قیمت : 20,000 ريال