مقايسه‌ي اندانسترون و مپريدين در پيشگيري از لرز پس از بيهوشي در بيماران تحت جراحي ارتوپدي اندام تحتاني با بيهوشي عمومي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

دوره 22 - شماره 92

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه‏ و هدف‏: ‏يكي ‏از شايع‌ترين مشكلات پس‏از بيهوشي عمومي لرز مي‏باشد.‏ مپريدين داروي انتخابي براي درمان لرز بوده، در پيشگيري‏ از لرز نيز موثر است. اما عوارض جانبي پرخطري دارد.‏اندانسترون دارويي موثر اما فاقد عارضه‏ي پرخطر مي‏باشد. ‏اين پژوهش با هدف مقايسه‏ي مپريدين و اندانسترون با‏ يكديگر و با دارونما در پيشگيري‏ از لرز پس‏از بيهوشي انجام شد.
روش‏بررسي‏:‏ در ‏اين كارآزمايي باليني تصادفي بيماران به سه گروه 35 نفره تقسيم شدند. ‏بعد‏از دريافت پيش‏دارو و بلافاصله قبل‏از القاي بيهوشي Sao2‏ (اشباع اكسيژن شرياني) ‏با پالس‏اكسيمتر ثبت شده، به بيماران گروه O اندانسترون 4 ميلي‌گرم، ‏گروه M مپريدپن 25 ميلي‌گرم و گروه C نرمال سالين 2 ميلي‌گرم به صورت مستقيم داخل وريدي تزريق شد.‏همه بيماران به روش مشابه‏اي تحت بيهوشي عمومي قرار‏گرفته و بلافاصله بعد‏از خروج لوله تراشه به صورت awake به ريكاوري منتقل شدند.‏ در دقايق 5 و 15 پس از ورود به ريكاوري Sao2 با پالس اكسي‏متر و نيز لرز بر اساس سيستم درجه‏بندي مشابه‏اي مورد بررسي و ثبت قرار گرفتند.‏ جهت تحليل داده‏ها از آناليز واريانس ‏(آزمون‏هاي كاي‏مربع؛ ANOVA و زيرآزمون Tukey) ‏استفاده شد.
يافته‏ها‏:‏ فراواني لرز در دقايق 5 و 15در دو گروه M وO معادل هم و كمتر از گروه كنترل بود (P<0/05).‏ همچنين Sao2 در گروه O در دقايق 5 و 15 پس از بيهوشي افت نكرد؛ حال آن‌كه در گروه‌هاي M و C كاهش اندكي را نشان داد.
نتيجه گيري‏:‏ چنين استنباط مي‏گردد كه 4 ميلي‌گرم اندانسترون معادل 25 ميلي‌گرم مپريدين داخل وريدي بلافاصله قبل‏از القاي بيهوشي در كاهش لرز پس‏از بيهوشي موثر مي‏باشد.‏ همچنين با اندانسترون هيچ‌گونه كاهشي در Sao2 رخ نمي‏دهد. بنابراين به‌كار بردن اندانسترون به‌جاي مپريدين جهت پيشگيري از لرز پس‏از بيهوشي مطلوب مي‏باشد.

The Comparison of Ondansetron and Meperidine to Prevent Shivering after Anesthesia in Patients Undergoing Lower Limb Orthopedic Surgeries with General Anesthesia
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Objective: Shivering is one of the most common problems after general anesthesia. Meperidine is the drug of choice to treat and prevent shivering, but it has dangerous side effects, particularly cardio respiratory depression. Ondansetron is another effective drug that has no dangerous side effects. The aim of this study was to compare Ondansetron and Meperidine with each other, and with placebo to prevent post anesthetic shivering.
Materials and Methods: In this clinical trial, patients were randomly divided into three groups of 35. After injecting premedication, and immediately before induction of anesthesia, SaO2 Pulse oximetry was recorded. Patients in group O received Ondansetron 4mg IV, patients in group M received Meperidine 25mg IV, and patients in control (C) group received Saline 2ml IV. Similar method of general anesthesia was performed to all patients, and following awake extubation all were immediately transferred to recovery room. Within minutes 5 and 15 and after entrance to the recovery room, SaO2 was measured with Pulse oxymetry, and shivering was evaluated and recorded on the basis of a similar grading system. We used ANOVA, K-Square, and Tukey subtest to analyze the data.
Results: Amount of shivering within minutes 5 and 15 after anesthesia was equal in groups O and M, and it was less than group C (P<0.05). In group O, the SaO2 did not drop during minutes 5 and 15 after anesthesia, while there was a slight reduction in groups M and C.
Conclusion: It is concluded that Ondansetron 4mg IV, and Meperidine 25mg IV immediately before induction of anesthesia are equally effective to reduce post anesthetic shivering. Also, Ondansetron does not reduce SaO2. So, using Ondansetron instead of Meperidine is effective to prevent the post anesthetic shivering, especially in patients with cardio respiratory depression.

قیمت : 20,000 ريال