شيوع انگل هاي روده اي در كارگران شهرداري هاي كاشان، آران و بيدگل در سال 1377

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

باتوجه به شيوع متفاوت انگل هاي روده اي در گروه هاي مختلف اجتماعي در كشور و عوارض ناشي از آن و احتمال مواجهه كارگران با آلودگي ها و به منظور تعيين شيوع انگل هاي روده اي در كارگران خدمات شهري و فضاي سبز كاشان، آران و بيدگل اين مطالعه در سال 1377 انجام پذيرفت. اين تحقيق به روش توصيفي بر روي 570 نفر از كارگران شهرداري در گروه هاي سني 50-19 سال كه بطور سرشماري انتخاب شده بودند، انجام گرفت. خصوصيات دموگرافيك نمونه هاي مورد بررسي در فرم اطلاعاتي ثبت و از هر فرد سه نمونه مدفوع صبحگاهي هر سه روز يكبار در ظرف پلاستيكي يكبار مصرف جمع آوري و به روش فرمالين اتر با كمك ميكروسكوپ نوري توسط متخصص انگل شناسي انجام شد. در اين بررسي ملاك آلودگي مشاهده حداقل يك انگل بيماريزا در آزمايش مدفوع محسوب گرديد. شيوع انگل هاي روده اي 49.2% بود اين ميزان در شهرداري آران و بيدگل به ترتيب در كارگران فضاي سبز 44.4% و در كارگران خدمات شهري 48.8% بود، آلودگي در كليه كارگران فضاي سبز 54.5% به تفكيك در كاشان، آران و بيدگل به ترتيب 11.7، 41.5 درصد و در كارگران خدمات شهري 47.6% كه به تفكيك در كاشان، آران و بيدگل به ترتيب 9.6 و 38 درصد نشان داده شد. توزيع فراواني انگل هاي روده اي در افراد مورد مطالعه نشان داد كه آسكاريس با 10.8% بيشترين فراواني در كارگران خدمات شهري و ژيارديا با 31% آلودگي بيشترين فراواني را در كارگران فضاي سبز داشت. باتوجه به شيوع بالاي انگل هاي روده اي در اين تحقيق به ويژه كارگران شهرداري آران و بيدگل توصيه مي شود تحقيقات اتيولوژي براي شناخت عوامل بوجود آورنده و تحقيقات اپيدميولوژيك در مورد خانواده هاي افراد در معرض خطر به عمل آيد.

Prevalence of intestinal parasites in workers in the two urban areas of Kashan
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Due to the variation in prevalence of intestinal parasites in various groups in Iran, the present study was conducted to determine the prevalence of intestinal parasites among construction workers and green land servicemen in Kashan. The present study is a descriptive retrospective analysis of 570 subjects in two urban areas of Kashan, Aran and Bidgoll. The demographic condition was recorded, three fecal samples were collected from each individual and analyzed by microscopic direct examination and formalin-ether method. The prevalence of intestinal parasites in the population was 49.2%. The prevalence of the intestinal parasite in construction workers and green land servicemen was 9.6% and 11.7%, respectively. This was 38% and 41.5% in Aran and Bidgoll, respectively. The prevalence of intestinal parasite was high in the population studied. Therefore, it is recommended that involving factors should be identified and subsequent preventive measures need to be taken into consideration.

قیمت : 20,000 ريال