مقايسه‌ي سطح سرمي آهن، فريتين و TIBC در كودكان 9-59 ماهه تب‌دار با كودكان تب ‌‌تشنجي

فصلنامه دانش و تندرستي

دوره 9 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: درصد بسيار كمي از تب‌ها باعث تشنج شده و تغيرات مقادير برخي از مواد موجود در خون نيز مي‌تواند باعث تشديد و يا كاهش بروز تشنج شود. هدف از اين مطالعه مقايسه سطح سرمي آهن و فريتين در بين كودكان تب تشنجي و تب‌دار بدون تشنج مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: اين پژوهش برروي 485 بيمار 9 تا 59 ماهه تب‌دار مراجعه‌كننده به بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود در سال 90 انجام شده است. در اين مطالعه بيماران به دو گروه مورد (كودكان تب تشنجي) و گروه شاهد (كودكان فقط تب‌دار) تقسيم شده و پس از انجام اقدامات اوليه،‌ تثبيت علائم حياتي،‌ كنترل تشنج و تب، خون وريدي از همه آنها گرفته شده و آهن سرم، ظرفيت اتصال آهن تام‌ (TIBC) و فريتين با روش استاندارد اندازه‌گيري شده است.
نتايج: در اين مطالعه، 165 كودك در گروه كودكان تب تشنجي و 320 كودك در گروه شاهد قرار گرفتند. از اين بيماران، 1 /49% در گروه مورد و 6/ 51% در گروه شاهد مذكر بودند. ميانگين سني كودكان 4 /14 ± 1 /32 ماه در گروه مورد و 4/ 15 ± 2/ 34 ماه در گروه شاهد بود. ميانگين زمان تب در كودكان گروه مورد 2/ 1 ± 2 /3 روز و در گروه شاهد 2 /1 ± 0 /4 روز بود. ميانگين مدت زمان تشنج 7/ 0 ± 2/ 1 دقيقه و ميانگين دفعات تشنج 3 /1 ±0/ 1 مرتبه به‌دست آمد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه مقادير آهن (P<0/003)، فريتين (P<0/008) و (TIBC (P<0/001 به‌طور معناداري در گروه مورد بيشتر از شاهد بود. همچنين اين مطالعه نشان داد كه انواع درجات آنمي در گروه شاهد (7 /38%) بيشتر از گروه مورد (1/ 29%) بوده است.
نتيجه‌گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه سطح المان‌هاي آهن در كودكان دچار تب و تشنج بالاتر از كودكان بدون تشنج بوده و به‌نظر مي‌رسد سطوح پايين‌تر آهن مي‌تواند نقش محافظتي در پيشگيري از تب تشنج داشته باشد.

THE COMPARISON OF SERUM IRON, FERRITIN AND TIBC IN CHILDREN AGED 9 MONTHS TO 6 YEARS HAVING FEBRILE WITH FEBRILE SEIZURE
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Very small percentage of fevers has caused seizure. Changes in amounts of substances in the blood can increase or decrease the incidence of seizure. The purpose of this study was to compare serum iron and ferritin levels between children having a febrile seizures and children with fever but no seizures.
Methods: The study was conducted on 485 children who presented with febrile from 9 to 59 months referring to Imam Hossein Hospital in shahroud in the year 2011. In this study, patients were divided into two groups: The control group who had fever(n=320) without seizure, and the case group who had febrile seizure (n=165). After taking the primary actions, stabilization of vital signs and controlling the fever and convulsions, venous blood was taken from all patients, and Hb, HCT, serum iron level, ferritin and TIBC were measured with standard methods.
Results: 49.1% of the patients in the case group and 51.6% of those in the control group were male and mean age of children was 32.1 ± 14.4 months in the case group, and 34.2 ± 15.4 months in the control group. Mean duration of fever in children was 3.2 ± 1.2 days in the case group and 4.0 ± 1.2 days in the control group. The mean duration of convulsion was 1.2 ± 0.7 minute and mean seizure frequency was 1.0 ± 1.3 times. The results showed that amount of iron (P<0.003), ferritin (P<0.008) and TIBC (P<0.001) were significantly higher in cases group rather than control group. The study also showed that various levels of anemia in the control group (38.7%) was higher than control group (29.1%).
Conclusion: The finding of this research showed that the serum iron level in children with fever and convulsions were higher than children without seizure,and it seems the lower levels of iron may have a protective effect in preventing febrile seizure.

قیمت : 20,000 ريال