تجارب يادگيري باليني پرستاران تازه‌ وارد در بخش مراقبت ويژه قلب

آموزش پرستاري

دوره 3 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: يادگيري مركز هويت انساني و مشاركت اجتماعي است، عوامل فرهنگي اجتماعي بر تجارب يادگيري پرستاران تازه وارد در بخش مراقبت ويژه قلب، تأثيرگذار مي‌باشد. هدف اين مطالعه تبيين تجارب يادگيري باليني پرستاران تازه‌ وارد در بخش مراقبت ويژه قلب بود. روش: اين پژوهش يك تحقيق كيفي بود كه در آن از نمونهگيري مبتني بر هدف با حداكثر تنوع استفاده شد و 18 مشاركت‌كننده در سمنان طي سالهاي 92-1391 با سؤالات باز مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش اصلي جمعآوري دادهها، مصاحبههاي نيمه ساختار يافته بود. مصاحبهها به صورت ديجيتالي ضبط و بلافاصله كلمه به كلمه نوشته شد و به روش تحليل محتوايي مرسوم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافتهها: براساس فرآيند تجزيه و تحليل داده‌ها، چهار درون‌مايه كه بيانگر تجارب يادگيري باليني پرستاران تازه‌ وارد در بخش مراقبت ويژه قلب است، استخراج گرديد. اين درون‌مايه‌ها شامل «چالش‌هاي آموزش پايه»، «يادگيري خود راهبر»، «برخورداري از حمايت» و «نظارت اثربخش» بود. اين درون‌مايه‌ها، متأثر از نقش پرستار و محيط در تجارب يادگيري باليني مي‌باشد. درونمايه اصلي «يادگيري موقعيتي» بود. پرستاران تازه‌ وارد در بخش مراقبت ويژه قلب با تلفيق اين درون‌مايه‌ها به يادگيري باليني دست مي‌يافتند. نتيجهگيري: نتايج اين مطالعه براي پرستاران تازه‌ وارد به بخش مراقبت ويژه قلب در شناخت استراتژي‌هايي يادگيري در حيطه‌هاي دانش، نگرش و عملكرد، ارزشمند است. براساس يافته‌هاي اين مطالعه، مديران، مسؤولين و مربيان پرستاري مي-توانند با بهبود شرايط آموزش پرستاري و تقويت انگيزه يادگيري فردي، ايجاد محيط‌هاي حمايتي و ارتقاء سيستم‌هاي نظارتي، زمينه را براي يادگيري باليني بهتر در پرستاران تازه‌ وارد در بخش‌هاي مراقبت ويژه قلب فراهم نمايند.

New nurses' clinical learning experience in the critical coronary care units (CCCU)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Learning is the core of human identity showing social participation. Socio-cultural factors have a great impact on learning experiences of new nurses in critical coronary care units (CCCU). The aim of this study was to explore new nurses' clinical learning experience in the critical coronary care units" (CCCU). Method: In this qualitative study we used purposive sampling with maximum variation. We interviewed 18 participants with open-ended questions from 2012 to 2013 in Semnan, Iran. The main method of data collection was semi-structured interviews. The interviews were recorded digitally and immediately transcribed and then analyzed by conventional content analysis method. Results: Based on the data analysis, we extracted four themes which indicated clinical learning experiences of new nurses in the CCCU. The themes included "challenges of basic education", "self-directed learning", "equal protection" and "effective supervision". These themes were influenced by the environment and the nurse's role in clinical learning experiences. The main theme was "situational learning". The new nurses learned clinical experience by combining themes in CCCU. Conclusion: The results of this study are valuable for the recognition of learning strategy in the area of knowledge, attitude and practice of new nurses in CCCU. Based on the results of this study, nurse managers, supervisors and trainers can improve nursing education by motivation of personal learning; creating supportive environments and enhanced supervision to provide better clinical learning for new nurses entering CCCU.

قیمت : 20,000 ريال