برآورد متوسط زمان انتظار براي دريافت خدمت در بخش سرپايي: مطالعه موردي در درمانگاه شهيد رهنمون و افشار شهر يزد

طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد)

دوره 13 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

چكيده مقدمه: زمان انتظار بيان گر ميزان دسترسي به خدمات و يكي از عوامل مهم است در مديريت و سازماندهي بخش بهداشت و درمان است. زمان انتظار بيمار براي دريافت خدمات مورد نياز همچنين يكي از ابزارهاي تعيين اثر بخشي درما نگاه سرپايي مي باشد. هدف مطالعه حاضر تعيين متوسط زمان انتظار بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي شهيد رهنمون و افشار شهر يزد در سال 1389 مي باشد. روش بررسي: پژوهش حاضراز نوع توصيفي – تحليلي مي باشد كه به صورت مقطعي در سال 1389 انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل كليه بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي شهيد رهنمون و افشار شهر يزد بود كه از بين آنها تعداد 264 نفر به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.براي جمع آروي داده ها از چك ليست استفاده شد، سپس جهت تجزيه و تحليل آنهااز نرم افزار استفاده شد. يافته ها: متوسط زمان انتظار بيماران مراجعه كننده به درمانگاه شهيد رهنمون در قسمت پذيرش، صندوق و سالن انتظار به ترتيب 7 دقيقه، 8 /1دقيقه و 5 /63 دقيقه و در درمانگاه افشار به ترتيب 19 دقيقه، 7 /1دقيقه و 38 دقيقه بود. لازم به ذكر است ميان قسمت پذيرش (P=0/00)و سالن انتظار (P=0/00)اختلاف معني دار مشاهده شد. نتيجه گيري: استفاده از سيستم نوبت دهي تلفني در درمانگاه هاي مذكور، تدوين برنامه زمان كاري مشخص براي پزشكان از سوي مديريت درمانگاه، افزايش ساعت كاري پزشكان در درمانگاه با اولويت دادن يا سهم داشتن بيماران غير بومي براي پذيرش و افزايش تعداد پزشكان متخصص در بخش هايي كه با ازدحام بيماران همراه است مي تواند زمان انتظار را كاهش دهد.

Estimate the Average Waiting time to Receive Service in the Outpatient Department: A Case Study on Shahid Rahnemoon and Afshar Clinics in Yazd, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Abstract Introduction: The amount of waiting time is an indicator of level of access to hospital services and can be measured as one of the indicators of the effectiveness of hospital performance. This study aimed to determine the average waiting time in Shahid Rahnamoon and Afshar clinics. Methods: This descriptive, analytical, cross – sectional study was conducted with a simple size of 264 patients in Shahid Rahnamoon and Afshar clinics in 1389. A check list was used to collect data and SPSS statistical software was used for analyzing the data. Results: The results showed that waiting time in Shahid Rahnamoon and Afshar clinics were different. The average of waiting time for patients referred to Shahid Rahnamoon clinic was 7 minutes in the reception area, 1.8 minutes at the payment box, and 63.5 minutes in the waiting room. And the average waiting time for patients referred to Afshar clinic was 19 minutes in the reception area, 1.7 minutes at the payment box, and 38 minutes in waiting room. Conclusion: It seems that using the telephone voting system in clinics, determining special working programs for doctors, increasing the working hours of doctors, and increasing the number of physicians in clinics can reduce the waiting time.

قیمت : 20,000 ريال