نحوه تدريس و ارزشيابي اعضاء هيات علمي شركت كننده در كارگاه هاي مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

آشنايي عميق اساتيد دانشگاه از اصول و روش هاي تدريس و ارزشيابي عامل مهمي در موفقيت شغل معلمي مي باشد يكي از راه هاي دستيابي به اين مهم برگزاري كارگاه هاي استاندارد روش تدريس و ارزشيابي خواهد بود. هدف نهايي اين تحقيق ارزيابي نحوه تدريس و ارزشيابي اساتيدي كه اين كارگاه ها را گذرانيده اند بود به همين منظور مطالعه اي توصيفي از نوع مقطعي در سال 1378 بر روي 82 نفر از اعضاي هيات علمي دانشكده هاي پرستاري و مامايي بهداشت، پيراپزشكي، علوم پايه و دانشكده پزشكي اين دانشگاه صورت گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده است و نتايج آن عبارتند از: بالاترين امتياز در خصوص طرح درس در دانشكده پرستاري مربوط به اهداف كلي، اهداف ويژه و طرح سوال بوده است. در دانشكده بهداشت خصوصيات مربوط به روش تدريس، نحوه ارزشيابي، نگارش منابع و استفاده از وسايل كمك آموزشي بالاترين امتياز را داشته است. 90% از اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي (علوم پايه) جدول زمان بندي كاملي داشته اند در حاليكه اين مطلب در دانشكده پيراپزشكي كمتر از 50% بوده است. باتوجه به نتايج پژوهش برقراري كارگاه هاي طرح درس تاثير مشخصي در نحوه ارايه طرح درس داشته است. لذا توصيه مي شود كه مناسب با نيازمندي هاي هر دانشكده كارگاه هاي پيشرفته اختصاصي طراحي گردد.

The teaching performance and evaluation of faculty members that attended the education development center workshop
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

A key factor for a successful teaching is familiarity of university faculty members with the principle of teaching and evaluation. One way to meet this approach is attending the standard workshops related to the teaching and evaluation methods. The aim of this study was to evaluate the teaching performance and evaluation of faculty members that fully participated the education development center (EDC) workshops. The EDC workshops are regularly held at Shahid Sadoughi university of medical sciences. A descriptive survey was performed by reviewing the course planning of 82 university scientific members. Also, a questionnaire with related questions was completed by each member. The results showed that top grade belonged to the course planning which was designed by staff of nursing college in sections of general objectives, and question design. The highest score in college of health was related to teaching performance, textbook references, and using teaching aids. 90% of basic science faculties at medical school presented a complete course timetable. In conclusion, it is clear that participation in workshops were effective in designing the course planning. It is recommended that further advanced workshops be arranged for faculty members.