بررسي فراواني سالمونلا و شيگلا و انگل‌هاي روده‌اي در متصديان تهيه مواد غذايي شهر كرمان در سال 1390

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 19 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: بيماريهاي منتقله از طريق غذا يكي از مشكلات بهداشتي عمده در كشورهاي مختلف محسوب مي‌گردند. شاغلين در مراكز تهيه مواد غذايي درصورت عدم رعايت اصول بهداشتي، مي‌توانند نقش مهمي در انتقال اين بيماري‌ها داشته باشند. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني سالمونلا و شيگلا و انگل‌هاي روده‌اي در متصديان تهيه‌ي مواد غذايي شهر كرمان انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصيفي مقطعي است كه در بازه‌ي زماني سال 1390 لغايت 1391 انجام گرفت. تعداد 450 نفر از افراد شاغل در آشپزخانه‌هاي مراكز تهيه‌ي مواد غذايي انتخاب شدند. با مراجعه به محل كار اين افراد، در سه نوبت نمونه‌ي مدفوع گرفته شد و با دو روش آزمايشگاهي مستقيم و رسوبي فرمالين اتر، آزمايش شدند. جهت تشخيص سالمونلا و شيگلا، از روش كشت مدفوع استفاده شد. همزمان، پرسشنامه‌اي كه شامل اطلاعات فردي و شغلي اين افراد بود، تكميل گرديد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون مربع كاي، تجزيه و تحليل شد.
P<0.05، معني‌دار در نظر گرفته شد.
يافته‌ها: از 450 فرد مورد مطالعه، 6/ 59% مرد و 4/40% زن بودند. فراواني كلي انگل‌هاي روده، 7/ 14% به دست آمد. از اين تعداد، 8/ 13% آلوده به يك انگل و 9/ 0% آلوده به دو انگل بودند. بيشترين فراواني، در عفونت به ژيارديا 3/ 7%، انتاموبا كلي 6/ 3%، همينولوپيس نانا 6/ 1% مشاهده شد. بين جنس، سن و آلودگي انگلي، از نظر آماري ارتباط معني‌داري مشاهده نشد. از نظر استفاده از وسايل بهداشت فردي (دستكش و لباس فرم) و داشتن كارت بهداشتي با آلودگي انگلي، از نظر آماري ارتباط معني‌داري وجود داشت (به ترتيب 016/ 0 =P و 001/ 0 > P). آلودگي به باكتري سالمونلا، يك مورد (2/ 0%) و آلودگي به شيگلا سه مورد (7/ 0%) مشاهده شد.
نتيجه‌گيري: نتايج، بيانگر شيوع نسبتاً بالاي آلودگي به انگل‌هاي روده‌اي به ويژه تك‌ياخته‌هاي بيماري‌زا در بين متصديان تهيه‌ي مواد غذايي مي‌باشد. بنابراين لازم است كنترل‌هاي بهداشتي بيشتر شده و طبق برنامه‌هاي مدون، بيماريابي از طريق آزمايش مدفوع با روش‌هاي تغليظ، به عمل آيد. طبيعي است كه در اين راستا، تداوم و گسترش آموزش در ارتقاي سطح سلامت اين افراد نقش تعيين كننده‌اي دارد.

Prevalence of bacteria (Salmonella, Shigella) and intestinal parasites among food handlers in Kerman, Iran, in 1390
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: Food borne diseases are an important public health problem in different countries. Food handlers with poor personal hygiene working in food establishments can have an important role in the transmission of these diseases. This study was undertaken to determine the prevalence of bacteria (Salmonella, Shigella) and intestinal parasites among food handlers in the city of Kerman.
Materials and Methods: This cross-sectional study in years 2011-12 was conducted. 450-food handlers were employed in the kitchen preparing food centers. We recourse to food centers and stool sample were taken in three different time from each person and samples were studied by direct observation and formalin-ether concentration method for intestinal parasites and culture for detected bacteria (Salmonella and Shigella). At the same time, a questionnaire were with variables such sex, age, education, use gloves and form, restroom and health cart filled. The data analyzed by statistical software SPSS.
Results: Among 450 food handlers, included females 40.4% and male 59.6%. The prevalence of intestinal parasites is 14.7% that 13.8% were infected with 1 parasite and 0.9% showed infection to 2 parasites. The highest prevalence is related to Giardia lamblia 7.3%, Entamoba coli 3.6%, Heminolopis nana 1.6%. There was no significant effect between age and sex with parasitic infection (P=0.087 and P=0.054, repectively). Whereas, using the protective facilities (gloves and uniforms) and having health cart, both significantly reduced the parasitic infection (P=0.016 and P<0.001, respectively). The Shigella isolated from 3 (0.7%) cultures and Salmonella isolated from 1 (0.2%) culture.
Conclusion: The results show that the prevalence of intestinal parasitic infections are relatively high, especially pathogenic protozoa in food handler. Therefore, health controls should be increased and screening with concentration method should be done. It is natural in this context, the continuation and expansion of health education has a crucial role.

قیمت : 20,000 ريال