تأثير بوي وانيل بر پاسخ به درد ناشي از خونگيري وريدي در نوزادان نارس: كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي

فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد دانشكده پرستاري و مامايي مشهد

دوره 4 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: مطالعات نشان داده است كه نوزادان ترم و نارس هر دو قادر هستند كه بوهاي محيطي را به خاطر سپرده مجدد به ياد بياورند و اين خاطره بويايي مي تواند به عنوان يك روش غيردارويي در كنترل درد آنها مؤثر باشد. هدف: تعيين تأثير بوي وانيل بر پاسخ به درد ناشي از خونگيري وريدي در نوزادان نارس. روش: مطالعه حاضر يك مطالعه كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي مي‌باشد؛ كه در آن، 90 نوزاد نارس واجد شرايط به طور تصادفي انتخاب و به دو گروه 45 نفري كنترل و مداخله تقسيم شدند. نوزادان گروه مداخله، 5 دقيقه قبل از خونگيري تا 30 ثانيه پس از اتمام آن، در معرض بوي وانيل و نوزادان گروه كنترل در معرض بوي پلاسبو (آب مقطر) قرار گرفتند. درد نوزادان در هر دو گروه با استفاده از ابزار سنجش درد نوزاد نارسPIPP) 30) ثانيه قبل، حين و 30 ثانيه پس از اتمام خونگيري اندازه‌گيري شد. تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPPS ويرايش 16 و آزمون‌هاي تي‌مستقل، مجذوركاي و طرح اندازه‌گيري‌هاي مكرر چندعامله صورت پذيرفت. يافته‌ها:  علي‌رغم وجود تفاوت بين نمره درد حين و پس از خونگيري در دو گروه، نتايج آماري به دست آمده اختلاف معني‌داري را نشان نداد (36/ 0=p). نتيجه‌گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه بوي وانيل بر كاهش درد ناشي از خونگيري وريدي در نوزادان نارس تأثيري ندارد.

The Effect of Vanilla Odor on Response to Venipuncture Pain in Preterm Newborns: a Randomized Control Clinical Trial
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Studies have shown that use of olfactory stimuli during painful medical procedures reduces infants’ response to pain. Aim: The main purpose of this study was investigating the effect of vanilla on pain response in preterm infants during and after venipuncture. Methods: This study is a randomized clinical trial. Ninety preterm infants, who were randomly selected and divided into two groups of control and vanilla odor, were classified into 45 people. Infants in the vanilla group were exposed to vanilla odor from 5 minutes before and up to 30 seconds after sampling, and infants of control group were exposed to smell of distilled water. The pain score was measured using premature infant pain profile (PIPP) score 30 seconds prior, during and 30 seconds after sampling. Statistical analyses were done using SPSS 16 software. Analyses were done by t-test, chi-square and repeated measure analyses. Results: Despite the differences between the pain scores of two groups during and after sampling, statistical analyses showed no significant differences between them (p=0.36). Conclusion: Results of the present study showed that use of vanilla odor has no significant effect on premature infants’ pain during blood sampling.

قیمت : 20,000 ريال