بررسي بيماري هاي روانشناختي در بين جامعه بظاهر سالم

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

دوره 21 - شماره 69-70

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: بررسي اپيدميولژيك معمولا روي بيماران انجام مي‌شود و يا محققين با حضور در جامعه بيماري خاصي را تعقيب و معرفي مي‌كنند، اما ما در پي بيماريهاي نهفته در بين جامعه هستيم. هدف از انجام اين مطالعه تعيين فراواني بيماريهاي رواني در جامعه‌اي كه خود را سالم مي‌دانند مي‌باشد.
روشها: براي دست يابي به بيماريهاي نهفته، پرسشنامه‌اي مشتمل بر 180 سوال تهيه شد كه توسط دو نفر از همكاران پزشك براي جامعه بالغ (15 سال يا بالاتر) كه خود را سالم مي‌دانستند تكميل گرديد و نهايتا از معاينه باليني نيز به عمل آمد. جهت كشف نشانه‌هاي روانشناختي از پرسشنامه استاندارد SRQ – (Self report questionnaire) با 20 سوال مربوط به نشانه‌هاي بيماريهاي نوروتيك و 4 سوال مربوط به بيماريهاي سايكوتيك استفاده شد. پايايي و اعتبار پرسشامه امتحان و تاييد شد و (P<0.001) پس از تعيين نمره برش براي اين پرسشنامه، افرادي كه احتمالا دچار بيماري نوروتيك يا سايكوتيك بودند مشخص شدند.
نتايج: از بين 1069 نفر افراد 15 ساله يا بالاتر 757 نفر (70.8 درصد) خود را از نظر جسمي و روحي كاملا سالم مي‌پنداشتند از بين افراد 131 نفر (17.3 درصد) داراي نمره برش لازم (6 براي مرادان و 8 براي زنان) براي وجود بيماريهاي نوروتيك بودند 37 نفر (4.8 درصد) حداقل به يك سوال مربوط به بيماريهاي سايكوتيك پاسخ مثبت داده‌اند و يك نفر نيز به دليل سايكوز حاد در بيمارستان بستري گرديد.
بحث: جامعه، كلينيك و بيمارستان بزرگي است كه اختلالات جسمي و رواني فراواني در آن نهفته است. ضرورت دارد سياستگزاران آموزشي پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بايد به نحو موثر در آن حاضر شده و برنامه‌ريزي جامع براي مراقبت از آن به عمل آورند.

Study of psychological disorders in normal population
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction. Generally, epidemiological Studies show the pattern of diseases in the community or the status of a special in the society but in this study we tried to highlight the hidden psychiatric diseases among people who believe they are completely healthy.
Methods. Two Coworkers (CPs) in the close interview filled up a questionnaire with 180 questions for adult people (15 years old or more) in the target community to investigate their psychological aspects of health then all of the subjects examined clinically investigators. In this paper we discuss only psychological symptoms among the people who considered healthy. (SRQ 24) with 20 questions about neurotic problems and 4 questions for psychotic signs and symptoms was the tool of investigation. Its validity and reliability were approved (psychologically).
Results. Among 1069 adult people, 757 subjects (70.8%) considered healthy, but after clinical investigation 131 subjects were neurotic patients with cut of point of 6 and 8 for men and women respectively. And 37 of them had at least a positive answer for psychotic questions.
Discussion. Community is a grand clinic and hospital with many known and unknown diseases. Policy makers and managers of health systems and medical educations should pay more attention to it and never ignore it.

Keyword: