اثر تنظيم كنندگي سيكلوفسفاميد بر روي سيستم ايمني موشهاي عفونت يافته با كانديدا آلبيكنس

مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا

دوره 3 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: سيكلوفسفاميد، ماده آلكيله كننده اي است كه باعث توقّف تكثير DNA مي­گردد. از اين ماده براي درمان سرطان­ها و اختلالات ايمني استفاده مي­شود. هدف از اين مطالعه بررسي اثر تنظيم كنندگي سيكلوفسفاميد بر سيستم ايمني موش­هاي واكسينه و غير واكسينه شده مي ­باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي سه گروه موش­ها، شامل: گروه­هاي واكسينه و غير واكسينه و كنترل انجام شد. واكسيناسيون با تزريق داخل صفاقي كانديدا آلبيكانس طي 3 مرحله مجزا انجام شد. گروه واكسينه كه سيكلوفسفاميد را در روز شروع تست (0) دريافت كرده بودند با دوز كشنده از ارگانيسم در روزهاي 0، 1، 3، 6 و 12 مورد چالش قرار گرفتند. گروه غير واكسينه شبيه گروه واكسينه با سيكلوفسفاميد و دوز كشنده به چالش كشيده شدند .گروه كنترل در روز (0) تزريق سيكلوفسفاميد دريافت كردند. در روزهاي ذكر شده بعد از تزريق سيكلوفسفاميد؛ به منظور مطالعات پاتولوژيك كشته شدند. سپس از لام تهيه شده خون استفاده شد و بافت طحال و كليه به صورت ميكروسكوپي و ماكروسكوپي مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: در گروه واكسينه شده افزايش زمان بقا، افزايش سلول­ها با هسته­ي چند قسمتي و هيپرپلازي در پالپ سفيد طحال، مشاهده شد. در گروه غير واكسينه، اين فاكتورها ؛ پس از تزريق سيكلوفسفاميد در روز هاي 1 و 3 ؛ كاهش يافته بود.
نتيجه گيري: هيپرپلازي در پالپ سفيد طحال و افزايش سلول­هاي پلي مورفونوكلئر محيطي به علت اثرات انتخابي سيكلوفسفاميد مي­باشد كه به طور موثر از حيوانات در برابر عفونت كانديدا آلبيكنس محفاظت مي­كند.

Immunomodulating Effect of Cyclophosphamide on the Mice Infected with Candida albicans
Article Type: Original Article
Abstract:

Background & Objectives: Cyclophosphamide is an alkylating agent that stops the replication of DNA, which is used to treat various types of cancer and some autoimmune disorders. This study was aimed at then evaluating the immunomodulating effect of cyclophosphamide (Cy) on the immune system of vaccinated and non-vaccinated mice.
Materials & Methods: The study was performed on three groups of mice consisting of vaccinated, non-vaccinated and control groups. Vaccination was carried out by three separated courses of C. albicans injection intraperitoneally. Then, the vaccinated group received Cy on day zero and were challenged with lethal doses of C. albicans on days zero, one, 3, 6 and 12 post-Cy injection. Non-vaccinated group received Cy on day zero and similar to vaccinated ones were challenged with lethal doses of the organism. The control groups received just Cy on day zero and were sacri?ced on days post-Cy injection. Then, the hemogram and the spleen and the renal tissues were studied microscopically and macroscopically.
Results: In the vaccinated group, an increase in survival time, the number of polymorphonuclear and the signi?cant hyperplasia in the white pulp on days 6 and 12 post-Cy injection were noticed. In non-vaccinated ones, these factors had signi?cant decrease on days 1 and 3.
Conclusion: It is concluded that the hyperplasia in the white pulp of spleen and an increasing in peripheral polymorphonuclear due to the selective effects of Cy could effectively protect the animal against C. albicans infection.

قیمت : 20,000 ريال