نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: باتوجه به اهميت توانمندي حرفه اي در پرستاري و توصيه مجمع بهداشت جهاني براي توانمندسازي پرستاران از يك سو و كاستي هايي كه در پژوهش هاي موجود وجود دارد، اين تحقيق بمنظور انجام مطالعه اي كيفي براي روشن سازي مفهوم توانمندي حرفه اي در پرستاري روي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي در سال هاي 82-1381 انجام گرديد. مواد و روش ها: تحقيق با طراحي كيفي و به روش Grounded theory بر روي اعضاي تيم سلامت انجام شد. انتخاب نمونه به صورت هدفمند انجام شد و مفهوم توانمندي و تجارب پرستاران در مورد آن از طريق مصاحبه با مشاركت كنندگان و با استفاده از مشاهده تعاملات و رفتارهاي پرستاران بررسي گرديد. جمع آوري داده ها آنقدر ادامه يافت تا اشباع داده ها (Saturation) حاصل گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش تحليل مقايسه اي مداوم انجام شد. يافته ها: تحقيق بر روي 38 نفر، شامل 71% زن و 29% مرد در سنين 8.3±40.8 سال و سابقه خدمت 8.1±19.3 سال كه 60.5% كارشناس، 31.6% كارشناس ارشد و 7.9% داراي مدرك دكترا بودند، انجام شد. 5 مقوله كاربرد دانش و مهارت، داشتن اختيار، خودباوري، حمايت و بالاخره انسجام از داده ها استخراج شد كه در مجموع مفهوم توانمندي حرفه اي در پرستاري را تشكيل دادند. نتيجه گيري و توصيه ها: توانمندي مفهومي چند بعدي است كه تحت تاثير ويژگي ها و ارزش هاي فردي و اجتماعي قرار دارد. به نظر مي رسد 5 مقوله استخراج شده مبناي قابل قبولي را براي طراحي الگوي توانمندسازي حرفه اي در پرستاري تشكيل مي دهند. همچنين به نظر مي رسد كه بررسي هاي كيفي بهتر از روش هاي كمي متداول مي توانند وضعيت هاي اجتماعي مانند توانمندي حرفه اي را تبيين كنند. استخراج مفهوم توانمندي حرفه اي به روش هاي كمي متداول و مقايسه آن با نتايج اين تحقيق پيشنهاد مي شود.

The concept of professional power in nursing
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Nurses are expected to empower their clients, but they cannot do it if they feel powerlessness. World Health Assembly has recommended its member to design some programs for strengthening and promoting their nurses. The empowerment process has usually been described from an organizational starting point. In the present study, empowerment is approached from the individual nurse’s point of view. This study was achieved in nurses working in Shaheed Beheshti, Tehran and Iran Medical Sciences Universities in 1381-82. Materials and Methods: We chose the grounded theory approach for analysis the participants’ experience and their viewpoints regarding the concept of professional power in nursing. Purposeful sampling and semi-structured interviews and observation methods used for data gathering. Constant comparative analysis method used to analyze the data. Data gathering did continue till the data saturation occurred. Results: The study population included 27 females and 11 males with the mean age of 40.8±8.3 years and mean period of employment of 19.3±8.1 years. 5 categories emerged including application of knowledge and skills, having authority, self-confidence, being supported, and unification. Conclusion: Empowerment is a multi dimensional process that is affected by personal and environmental factors. It seems that the emerged categories could use for developing an empowerment model for nurses. An experimental study is suggested for testing the results of this research.

قیمت : 20,000 ريال