برآورد انرژي مصرفي حين انجام كار به روش برآورد سيستماتيك بار كار (SWE) در كارگران مرد يك كارخانه توليد سازه هاي فلزي

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره 12

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: در زمينه تناسب و تطابق كار با كارگر، دانستن بار كاري قابل قبول از اهميت بالايي بر خوردار است. اين مطالعه با هدف برآورد انرژي مصرفي حين انجام كار و تعيين عوامل موثر بر آن در كارگران يك كارخانه توليد سازه‌هاي فلزي صورت پذيرفت.
روش‌ها: در اين مطالعه مقطعي تمامي كارگران كارخانه فولاد پايه فارس كه داراي كار ديناميك بودند (100 نفر) مورد ارزيابي قرار گرفتند. بخشي از داده‌ها به وسيله پرسشنامه و بخشي ديگر از طريق چك ليست برآورد سيستماتيك بار كار (SWE) گردآوري شد. پرسشنامه مورد استفاده خود از دو قسمت تشكيل شده كه بخش اول ويژگي‌هاي دموگرافيك و بخش دوم وپژگي‌هاي آنتروپومتريك و فيزيولوژيك فرد را شامل مي‌شد.
يافته‌ها: ميانگين و انحراف استاندارد سن در كارگران مورد مطالعه به ترتيب برابر با 84/ 30 و 59/ 6 سال به دست آمد. انرژي مصرفي حين انجام كار در كارگران مورد مطالعه برابر با 809/ 0±81/ 2 كيلوكالري در دقيقه برآورد شد. يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه بين انرژي مصرفي افراد حين انجام كار (كيلو كالري در دقيقه) و ضربان قلب در حالت استراحت و حين كار رابطه معني‌داري وجود دارد. همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين انرژي مصرفي و قد، وزن و نمايه توده بدن ارتباط معني‌داري وجود دارد، در صورتي كه بين انرژي مصرفي حين انجام كار و سن و سابقه كار ارتباط معني‌داري مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: از متغيرهايي همچون ضربان قلب حين استراحت و حين كار، قد، وزن و نمايه توده بدن مي‌توان به عنوان عوامل موثر بر انرژي مصرفي حين انجام كار نام برد.

Estimation of Energy Expenditure Using the Systematic Workload Estimation (SWE) Among Male Workers of a Steel Industry
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: In order to fit the job physiologically to the worker, understanding of acceptable work load is very important. This study was conducted to estimate energy expenditure during the work and associated factors among male workers of a steel industry.
Methods: In this cross-sectional study, 100 male workers employed in Foolad Payeh Fars with dynamic job participated voluntarily. Data collection tools were included the questionnaire and SWE checklist. The questionnaire consisted of two parts. In the first part, demographic, and in the second part anthropometric and physiological characteristics were included.
Findings: Mean (standard deviation) of age of workers was 30.84 (6.59) years. Worker’s energy expenditure was estimated to be 2.81±0.809 Kcal.min-1. The results showed that there was association between energy expenditure with resting heart beat, working heart beat, height, weight and BMI while no association was found between energy expenditure with age, job tenure.
Conclusion: Energy expenditure had association with resting heart beat, working heart beat, height, weight, BMI.

قیمت : 20,000 ريال