ادراك افراد مبتلا به پرفشاري خون از بيماري و درمان آن: يك مطالعه مروري

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره 6

نوع مقاله: Review Article
چكيده:

مقدمه: پرفشاري خون يك مشكل بزرگ بهداشتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است و همه‌گيري رو به افزايش اين بيماري در جهان هشداري جدي براي توجه بيشتر به اين بيماري مي‌باشد كه به طور عمده خاموش است. اين مطالعه با هدف، بررسي ادراك بيماران مبتلا به پرفشاري خون از بيماري و درمان آن در مقالات منتشر شده انجام شد.
روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مروري سيستماتيك بود و جستجوي مقالات كيفي در پايگاه‌هاي اطلاعاتي ايراني و بين‌المللي
Iran Medex ، SID، PubMed، ISI web of knowledge، Embase، Medlineو Google Scholar با كليد واژه‌هاي «پرفشاري خون و پيگيري درمان» و در محدوده زماني سال‌هاي 1980 تا 2012 ميلادي انجام گرفت. معيار ورود مقالات به مطالعه شامل كيفي بودن مطالعه، بررسي ديدگاه‌ها، ادراك و تجارب بيماران مبتلا به پرفشاري خون و انتشار مقاله به زبان فارسي و انگليسي بود. مطالعاتي كه بيماران مبتلا به بيماري‌هاي مزمن ديگر مانند ديابت و بيماري‌هاي قلبي- عروقي را در برمي‌گرفت و مطالعات مربوط به پرفشاري خون دوران بارداري از بررسي خارج شدند.
يافته‌ها: از تعداد 57 مقاله يافت شده، تعداد 38 مقاله در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند و يافته‌هاي حاصل از اين مقالات در قالب دو درون‌مايه: الف. پرفشاري خون از ديدگاه بيماران و ب. پيگيري درمان، ديدگاه‌ها و دلايل به دست آمدند. استرس به عنوان يك عامل و پيامد ناشي از بيماري مورد توجه بود. بيماران ادراك منفي نسبت به درمان داشته و آن را نامطلوب مي‌دانستند و در برخي موارد وجود يا عدم وجود علايم باليني عاملي براي قطع يا كاهش مصرف دارو محسوب مي‌شد. عدم مصرف و يا كاهش آن دلايل غير عمدي نيز داشت كه شايع‌ترين آن‌ها، فراموشي مصرف دارو، نداشتن وقت و اشتغال بيش از حد، هزينه زياد دارو و ويزيت پزشكي و تغذيه درماني و نداشتن بيمه بود.
نتيجه‌گيري: در برخي موارد بيمار به طور عمد و با آگاهي كامل تصميم به قطع و يا كاهش دارو مي‌گيرد و اين مسأله مي‌تواند توجيهي براي اثربخشي كوتاه مدت و يا بي‌اثر بودن مداخلات درماني و آموزشي باشد. بنابراين توجه به نگراني‌ها و ادراك بيماران در مداخلات براي موفقيت در درمان و كنترل بيماري ضروري است.

Perceptions of the Patients with Hypertension From Disease and Its Treatment: A Review Article
Article Type: Review Article
Abstract:

Hypertension is a major health problem in developing and developed countries and its increasing prevalence is a serious warning to take more attention to this silent disease. This study aimed to survey hypertensive patient’s perceptions towards their diseases and its treatment. This was a systematic review and articles were searched in Iranian and international databases such as IranMedex, SID, PubMed, ISI web of knowledge, Medline, Embase, and Google Scholar with hypertension, treatment adherence, and patient’s perceptions keywords in period of 1980 to 2012. Inclusion criteria were being qualitative study, assessing the perceptions and experience of patients with hypertension and publishing in Persian or English languages. Studies which conducted on patients with other diseases such as diabetes, cardiovascular disease (CVD) and hypertension in pregnancy were excluded. 38 articles were reviewed and results from them obtained in two themes, hypertension from patients' viewpoints and treatment adherence and reasons. Stress was considered as a cause and a consequence of the disease. Patients had negative perceptions toward treatment and knew it adverse. In some cases, existence or absence of physical symptoms encountered as a factor for decreasing or discounting the drugs. No consumption or decreasing of drugs had unintentional reasons including forgiveness, timeless and occupying, drug and physician and nutritional treatment expensiveness, and no insurance. Sometimes the patient decided deliberately to stop or reduce medication. This could be an explanation for the short-term effects or ineffective treatment and educational interventions. So, to be successful in treating and controlling the disease, attention to patients' concerns and perceptions is necessary.

قیمت : 20,000 ريال