بررسي نيازهاي خانواده بيماران بستري در بخش‌هاي مراقبت ويژه

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره 5

نوع مقاله: Review Article
چكيده:

بحران ايجاد شده به دنبال بستري شدن يك عضو خانواده در بخش ويژه، موجب ايجاد نيازهاي جديدي در اعضاي خانواده مي‌گردد. در صورت برآورده نشدن اين نيازها، استرس و اضطراب زيادي در اعضا ايجاد و باعث كاهش توانايي آن‌ها در تطابق با بحران مي‌شود. هدف از اين مطالعه، بررسي نيازهاي خانواده‌هاي بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه بود. اين مطالعه از نوع مروري بود و براي انجام آن، مطالعات مرتبط با زبان‌هاي فارسي و انگليسي در پايگاه‌هاي علمي Sience direct، Pubmed، Scopus، Willy، Ovid و Springer جستجو و بررسي شدند. معيار ورود، شامل مطالعات توصيفي و كيفي بود و معيار خروج، شامل مطالعاتي بود كه گروه هدف آن‌ها، خانواده بيماران اطفال و يا نوزادان در بخش‌هاي ويژه بود و مطالعاتي كه در ساير بخش‌هاي ويژه، غير از( ICU (Intensive care unit، انجام شده بودند. از 96 مطالعه يافت شده، 81 مورد حذف و 15 مطالعه انتخاب و بررسي شد. مهم‌ترين نياز خانواده‌ها، نياز اطلاعاتي به منظور كسب اطلاعات در مورد وضعيت بيمار و نوع درمان‌هاي استفاده شده براي وي بود تا از اين طريق، از انجام بهترين مراقبت براي بيمارشان مطمئن شوند. نياز رده مراقبت نيز در اكثر مطالعات در رده سوم اهميت قرار داشت و مطالعات اندكي كه آن را در رده دوم اهميت قرار داده بودند، هدف خانواده‌ها از ملاقات بيمارشان را حمايت از بيمار خود و اطمينان از بهترين مراقبت در مورد وي بيان كرده بودند. نيازهاي رده راحتي و حمايت نيز در پايين‌ترين درجه اهميت مطرح شده بودند. نيازهاي خانواده بيماران بخش ويژه، به ترتيب اهميت شامل اطلاعات، اطمينان، مجاورت، حمايت و راحتي هستند. اگر چه هدف خانواده‌ها از دريافت اطلاعات، كسب اطمينان از اين موضوع است كه بيمارشان بهترين مراقبت ممكن را دريافت مي‌كند، اما اطمينان پرستار از ارايه بهترين مراقبت براي بيمار كافي نيست و پرستاران بايد در موقعيت‌هاي كليدي جهت كمك به خانواده‌هاي بيماران بخش‌هاي مراقبت ويژه و رفع نيازهاي آن‌ها بكوشند و با برقراري ارتباط صحيح با آن‌ها، اطلاعات درست در مورد وضعيت بيمار و نحوه درمان به آن‌ها بدهند و آن‌ها را از بهترين مراقبت در مورد بيمارشان مطمئن نمايند. در واقع، بيمار و خانواده وي يك واحد محسوب مي‌شوند و براي دريافت مراقبت، نبايد خانواده بيمار مورد غفلت واقع شود.

Needs of Intensive Care Unit Patient Families
Article Type: Review Article
Abstract:

Crisis in family members of patients in intensive care unit following hospitalization make new needs for them. If these needs unmet, they will experience many stress and anxiety and their ability in coping would be decreased. This was a review article study. Scientific database were searched and surveyed for collecting papers during 2000 to 2012 in English and Persian languages. Inclusive criteria were included qualitative and descriptive study. Exclusive criteria included studies that focused on infants and pediatrics, and non-intensive care unit. The most important family needs were informational needs in order to receive clear information about the patient’s condition and the type of treatment to feel the patient is receiving high quality care. The less important needs are being comfortable and having support. The family needs are categorized in information, assurance, proximity, support, and comfort, respectively. Family asks information to sure the patient is receiving high quality care. The nurses are in a key position to support family members of critical patient and meeting their needs .They should make a good communication with family members to give information about the patient’s condition and the type of treatment to make sure high quality patient care.

قیمت : 20,000 ريال