بررسي وضعيت تضاد شغلي و تضاد خانواده و ارتباط آن با كيفيت زندگي پرستاران شاغل در بالين

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: پرستاران همواره با حجم كار زياد و منابع انساني محدود مواجه هستند و از طرف ديگر بايد نقش خود را به عنوان عضو مؤثر در خانواده ايفا نمايند. با توجه به اين‌كه لازم است پرستاران در برقراري تعادل بين مسؤوليت‌هاي كاري و خانوادگي خود ايفاي نقش نمايند، ممكن است اين امر بر كيفيت زندگي آن‌ها تأثيرگذار باشد. مطالعه حاضر با هدف، ارزيابي وضعيت تضاد شغلي و تضاد خانواده با شغل در پرستاران شاغل در بيمارستان و ارتباط بين اين عوامل با كيفيت زندگي آنان طراحي و اجرا گرديد.
روش‌ها: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي بود كه در آن 60 پرستار شاغل در سه بيمارستان آموزشي شهر تهران با نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوري داده‌ها شامل چهار قسمت اطلاعات دموگرافيك، پرسش‌نامه‌هاي تضاد شغل با خانواده و تضاد خانواده با شغل Carlson و پرسش‌نامه كيفيت زندگي
(SF-36) بود. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از روش آمار توصيفي و همبستگي استفاده گرديد و سطح معني‌داري در اين مطالعه 05/ 0 در نظر گرفته شد.
يافته‌ها: ميزان تضاد شغل با خانواده در پرستاران به مراتب بيشتر از تضاد خانواده با شغل بود كه در ابعاد زمان و كشش نقشي قابل ملاحظه‌تر بود. همچنين اين دو متغير با هم ارتباط معني‌دار، مستقيم و خطي داشتند (01/ 0 > Pو 388/ 0 = r). از سوي ديگر، ميزان كيفيت زندگي بيشتر پرستاران (90 درصد) در حد متوسط بود. كيفيت زندگي با دو متغير تضاد شغل با خانواده (01/ 0 > Pو 469/ 0- = r) و تضاد خانواده با شغل (05/ 0 > Pو 282/ 0- = r) ارتباط معني‌دار، معكوس و خطي داشت.
نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت تضاد شغل پرستاري با خانواده و تأثير آن بر كيفيت زندگي افراد شاغل، ارايه راهكارهاي جامعي براي كاهش اين تضاد در محيط كار اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.

Reviewing the Work and Family Conflict and its Association with Quality of Life among Clinical Nurses
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Nurses are always faced with workload and lack of human resources and on the other hand they must play their family roles as well. According to needs of coordination between work and family tasks, this may have some effects on quality of life. This study aimed to assess work and family conflicts and its association with quality of life (QoL) among clinical nurses.
Methods: This was a cross-sectional study with simple randomization which was conducted on 60 nurses who worked in three university hospitals of Tehran. The study tools included demographic information, Carlson’s Work-Family Conflict Scale and 36-Item Short Form Health Survey (SF-36). The significant level was set at 0.05.
Findings: Result of the study revealed that work conflict with family was more than family conflict with work which time and role conflicts were more significant domains. Furthermore, these two variables had significant, linear and direct association to each other (r = 0.388; P < 0.001).Quality of life of many nurses was moderate. QoL had a significant and indirect association with work conflict with family (r = -0.469; P < 0.001) and family conflict with work (r = -0.282; P < 0.005).
Conclusion: It seems that some strategies must be performed to decrease the work-family conflicts in workplace among clinical nurses.

قیمت : 20,000 ريال