بررسي ميزان پاسخ به اينداكشن در رابطه با بيشاپ اسكور سرويكس در بارداري ترم

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دوره 9 - شماره 26

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اينداكشن يا القا زايمان با اكسي توسين در هر زماني كه به علل مادري يا جنيني قبل از شروع خودبخودي دردهاي زايماني مجبور به ختم حاملگي باشيم، مورد استفاده قرار مي گيرد. خصوصيات سرويكس كه تحت عنوان بيشاپ اسكور ناميده مي شود، از عوامل موثر احتمالي در موفقيت اينداكشن عنوان گرديده كه شامل 5 جز و نمره بندي از 0-10 مي باشد. اين بررسي به منظور يافتن ميزان ارتباط احتمالي بين موفقيت اينداكشن و بيشاپ اسكور انجام شده است. 377 زن باردار (هفته >37 سن حاملگي) مراجعه كننده به زايشگاه نيك نفس كرمان كه به دلايل مادري يا جنيني نياز به ختم حاملگي داشتند، پس از انجام معاينه و تعيين اسكور سرويس تحت اينداكشن قرار گرفتند. ميزان موفقيت اينداكشن 91.3% و ميزان شكست 8.7% بود. 76.39 درصد افراد زايمان واژينال و 23.61% سزارين شدند كه در هر دو نوع زايمان موفقيت اينداكشن در چندزاها بيشتر از نخست زاها بود. ارتباط بين نمره بيشاپ و زايمان واژينال و موفقيت اينداكشن معني دار بود (P=0.001 و P=0.0088). در بين اجزاي بيشاپ اسكور بطور جداگانه و موفقيت اينداكشن، فقط در مورد جز ديلاتاسيون ارتباط معني دار وجود داشت (P=0.0001). مدت زمان كلي اينداكشن و زمان رسيدن به ديلاتاسيون 4 سانتي متر (زمان جواب به اينداكشن) در گروه هاي مختلف بيشاپ اسكور با هم تفاوت معني دار داشتند (P=0.0001). در مجموع در تمام گروه هاي بيشاپ پاسخ خوبي به اينداكشن ديده شد ولي با توجه به تفاوت واضح در شكست اينداكشن در گروه هاي مختلف، از بيشاپ اسكور مي توان به عنوان يك فاكتور پيشگويي كننده خوب براي درصد موفقيت اينداكشن و انجام زايمان واژينال استفاده كرد و در نمره بيشاپ >4 موفقيت اينداكشن بالا و ميزان سزارين پايين مي باشد.

Correlation between Bishop score and success of induction of labor in term pregnancies
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Induction of labor with oxytocin for initiating labor pains before spontaneous starting of pains is one of the ways of terminating pregnancy and it is used for various maternal or fetal indications. Bishop containing five cervical characteristics (Dilatation-effacement-position-presenting part station-consistency) is scored from 0-10 and it is probably an effective factor on successful labor induction. The aim of this study was to find relation of Bishop score with the rate of success in induction of labor. 377 pregnant women with G.A>37 weeks who were candidates of labor induction for maternal or fetal indications were enrolled into the study. After determinating Bishop score by vaginal examination, induction of labor with oxytocin was performed in all patients. Successful labor induction rate was 91.3% and failure rate was 8.7%. Vaginal delivery and cesarean section rate were 76.39% and 23.61% respectively and both successful induction and vaginal delivery were higher in multiparous in comparison to nulliparous women. There was a significant relation between Bishop score and successful labor induction or vaginal delivery (P=0.0001, P=0.0088). Cervical dilation was the only component in the Bishop, which showed significant relation with successful labor induction and vaginal delivery. Duration of labor induction and time of reaching to active phase (Dilation=4cm) was different in different groups of Bishop score. Generally success of induction was desirable in all groups of Bishop score, but considering the significant difference of groups in failure rate of induction, Bishop can be used as a valuable predicting factor. Bishop scores of more than four is associated with higher rate of successful labor induction and lower rate of cesarean.