بررسي ميزان آگاهي پرسنل فوريت‌هاي پزشكي استان كرمانشاه از آخرين دستورالعمل‌هاي CPR-2010 در سال 1391

فصلنامه امداد و نجات

دوره 5 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مهم‌ترين مهارت پرسنل فوريت‌هاي پزشكي احياي قلبي- ريوي (CPR) است و بايد از آخرين تغيير اتالگوي آن مطلع باشند. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان آگاهي پرسنل فوريت‌هاي پزشكي كرمانشاه از آخرين دستور‌العمل‌هاي CPR 2010 انجام شده است.
روش‌ها: اين مطالعة توصيفي، تحليلي- مقطعي در استان كرمانشاه با حجم نمونه 159 نفر در سال 1391 انجام شد. با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته داده‌ها جمع‌آوري و داراي روايي محتوي و پايايي (74/ 0=r) بود. تحليل داده‌ها با نرم‌افزارSTATA-11 و آزمون‌هاي ناپارامتري كروسكال واليس، يو- من ويتني و ضريب همبستگي اسپيرمن انجام شد. (05 /0 >P)
يافته‌ها: طبق يافته‌هاي به دست آمده، ميزان آگاهي پرسنل فوريت‌هاي پزشكي از آخرين دستورالعمل‌هاي احياي قلبي و ريوي 5/ 19 درصد عالي، 6/ 78 درصد خوب و 9/1 درصد متوسط بود. همبستگي آماري معني‌دار بين ميزان آگاهي با جنس، سابقة كار‌، رشتة تحصيلي‌، محل خدمت قبلي‌، گذراندن دوره احياي پيشرفته و سابقه نظاره‌گر بودن CPR وجود نداشت. اما ميزان آگاهي در پرسنلي كه سابقه گذراندن دوره CPR پايه و سابقه انجام CPR مستقل داشتند، بيشتر بود. محل خدمت‌، مقطع تحصيلي و نظاره‌گر بودن CPR نيز بر ميزان آگاهي در برخي از حيطه‌هاي عمليات احيا مؤثر بود (001 /0 >P).
نتيجه‌گيري: پيشنهاد مي‌شود در بازآموزي پرسنل فوريت‌هاي پزشكي، آموزش CPR بر اساس دستورالعمل سال 2010 انجام و بر آموزش تعبيه راه هوايي حنجره ايو كامبي تيوب‌، اختتام و عدم شروع CPR، تزريق داخل استخواني و هيپوترمي ‌القايي تأكيد بيشتري شود.

قیمت : 20,000 ريال