بررسي اعمال ناايمن در بين كارگران كارخانه ريخته گري گدازان همدان در سال 1379

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دوره 9 - شماره 23

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

از ميان عوامل مخرب و مرگ آفرين براي انسان حوادث ناشي از كار از اهميت ويژه اي برخوردار است. از نيمه دوم قرن بيستم اصول كنترل حوادث به كلي دگرگون و بر پايه حذف و كاهش اعمال ناايمن افراد قرار گرفت. اولين و مهمترين گام در كنترل حوادث شناسايي علل آن است و در همين راستا ارزيابي اعمال ناايمن كارگران كه اصلي ترين علل حوادث محسوب شده و هدف اصلي اين مطالعه است الزامي مي باشد. در اين پژوهش با بهره گيري از روش هاي مشاهده و مصاحبه براي جمع آوري داده ها و استفاده از تكنيك نمونه برداري از رفتار ايمني، اعمال ناايمن كارگران كارخانه گدازان همدان در سال 1379 مورد ارزيابي قرار گرفت. پس از تعريف انواع اعمال ناايمن، براي تعيين ميزان و انواع اعمال ياد شده با انجام مطالعه پايلوت و با در نظر گرفتن حداكثر خطاي نمونه گيري معادل 5% و حدود اطمينان 95% حجم نمونه مورد نياز برابر 573 مشاهده تعيين گرديد. متغيرهاي مرتبط با كارگران كه لازم بود ارتباط آنها با اعمال ناايمن سنجيده شود نيز از طريق پرسشنامه جمع آوري شد. نتايج مطالعه نشان داد كه 59.2% اعمال كارگران مورد مطالعه از نوع ناايمن است. مهمترين عمل ناايمن ”عدم استفاده از وسايل حفاظتي فردي“ مي باشد كه 50% كل اعمال ناايمن را به خود اختصاص مي دهد. همچنين تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه بين اعمال ناايمن با سن، تعداد افراد تحت تكفل (P<0.01) و سابقه حادثه قبلي و سطح تحصيلات (P<0.05) ارتباط معني داري وجود دارد. يافته هاي مطالعه نشان داد كه بيشتر اعمال كارگران كارخانه مذكور از نوع ناايمن است. با توجه به اينكه امروزه مشخص شده است كه عامل اصلي حوادث شغلي اعمال ناايمن مي باشد يافته هاي مطالعه بر لزوم تلاش براي كاهش اعمال ياد شده تاكيد مي كند و براي اينكار بكارگيري اصول ايمني مبتني بر رفتار را پيشنهاد مي كند.

كلمات كليدي: حوادث ، سلامتي ، كارگران
The evaluation of workers unsafe acts in Godazan foundry in 2000
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Among all deathful and destructive factors, the work related accidents are of special importance. The principles of accident prevention have been changed after the mid 20th century based on refusing and decreasing the human unsafe acts. The most important step in accident prevention is recognition of accident occurrence reasons, so, it is necessary to evaluate the labors’ unsafe acts that are the main causes of accident. In this study, the workers’ unsafe acts in Godazan factory were evaluated by safety behavior sampling method, observation and interview in 2000. After description of unsafe acts, the sample size was 573 cases based on results of pilot study and sampling accuracy to 5% and confidence level to 95%. Using questionnaires, variables related to the workers were collected. The results showed that 59.2% of workers acts are unsafe. The most important unsafe acts are not using personal protective equipment with 50% out of total unsafe acts. The results showed a significant difference between unsafe acts and age, number of family members (P<0.01), education and former accident (P<0.05). The findings of the study showed that most of workers’ acts in Godazan foundry were unsafe. Since, unsafe acts are the main causes of accidents, the results emphasize on decreasing the unsafe acts and recommended behaving according to safety principles.

قیمت : 20,000 ريال