رشد جسمي مبتلايان به تالاسمي بر اساس معيارمنحني رشد استاندارد

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 13 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه وهدف:بتا تالاسمي ماژور از جمله بيماريهايي است كه در آن رشد طبيعي افراد به علت عوارض ناشي از بيماري مختل مي شود. عليرغم پيشرفت هايي كه در درمان اين بيماران صورت گرفته، اختلال رشد در درصد قابل توجهي از آنها مشاهده مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين معيارهاي رشد بيماران تالاسمي ماژور و مقايسه آن با معيار منحني رشد استاندارد انجام شد.
روش ها:در يك مطالعه توصيفي-مقطعي 37 بيمار مبتلا به بتا تالاسمي ماژور به روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها شامل يك پرسشنامه اطلاعات فردي، متر و ترازو بود. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه توسط برنامه نرم افزاري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از 37 بيمار مورد بررسي 19 نفر پسر و 18 نفر دختر بودند كه ميانگين سن آنها 97/ 5±43/ 15 سالبودهو 05/ 54 درصد(15 نفر) زير 15 سال سن داشتند. ميانگين قدي مبتلايان 03/ 18±43/ 142 سانتيمتروميانگين وزني آنها 32 /12 ±41 /38 كيلوگرم بود.9 /64 درصد (24 نفر)بيماران قد زير صدك 5 درصد و 54 درصد(20 نفر) آنان وزن زير صدك 5 درصد داشتند و در كل وزن و قد بيماران زير منحني رشد استاندارد بود و با افزايش سن اين اختلاف بيشتر مي شد.
نتيجه گيري: اختلال رشد بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور از دهه اول زندگي شروع مي شود و با افزايش سن شدت مي يابد. جهت جلوگيري از اختلال رشد لازم است مبتلايان به طور مرتب از نظر سرعت رشد بررسي شده و عوامل دخيل در اختلال رشد به موقع شناسايي و اقدامات پيشگيري كننده مناسب صورت گيرد.

Evaluation of Physical Growth of Patients with Thalassemia Major Based on NCHS Criteria
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background:Beta thalassemia major is one of those diseases in which the natural growth of individuals can be disrupted due to complications of the disease. Despite the recent advances ​​in treating these patients, growth retardation in a significant percentage of them is observed. This study was conducted to determine the growth criteria in thalassemia major patients and compare them with NCHS standards.
Methods:This study is a Cross-sectional study. The study population included all patients with thalassemia major (n=37) is in the city of Ardabil. Data collection tools included a demographic questionnaire, a meter and a scale. Data from questionnaires were analyzed by SPSS software.
Results: Of the 37 patients studied, 19 were male and 18 female. Average age of subjects was 15 .43 ± 5.97 years and 54.05 %. 15 people were under 15 years of age. Average height of patients was 142.43 ± 18.03 centimeter and their mean weight was 38.41 ± 12.32 kg. 64/9 %. 24 people of the patients’ height were below 5% percentile and 54 % (20 people) had weight below 5 % percentile. In total, Weight and height of patients were below NCHS, and with age, this difference was greater.
Conclusions:growth retardation of patients with thalassemia major starts from the first decade of their life and it worsens by age. To prevent growth failure, it is necessary to regularly check the growth rate of the patients, identify the factors involved in growth disorders and take appropriate preventive measures.

قیمت : 20,000 ريال