آثار استرس مزمن شناي اجباري با تعداد جلسات مختلف بر مرحله اينتر فاز و قسمت پاياني فاز 2 در آزمون فرمالين

فصلنامه دانش و تندرستي

دوره 9 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: استرس آثار دوگانه‌اي را بر آستانه درد و رفتار افراد متعاقب درد ايفا مي‌نمايد. استرس حاد سبب بي‌دردي مي‌شود درحالي كه استرس‌هاي مزمن در جوندگان باعث پردردي مي‌شوند. آزمون فرمالين به‌عنوان مدل درد التهابي داراي سه مرحله مي‌باشد كه آثار استرس مزمن شنا با تعداد جلسات مختلف، بر مراحل مختلف اين آزمون، هنوز ناشناخته باقي‌مانده است. لذا هدف اين مطالعه بررسي آثار استرس مكرر شنا در تعداد جلسات مختلف پس از ايجاد درد به روش تزريق فرمالين در موش صحرايي نژاد ويستار مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه، از آزمون فرمالين (50 ميكروليتر فرمالين 2%) براي ارزيابي آثار استرس مزمن شنا در تعداد جلسات مختلف روي پاسخ به درد استفاده شد. حيوانات در مدت زمان 6 دقيقه در روز در گروه‌هاي جداگانه و به تعدادروزهاي 3 يا 5 و يا10 روزه تحت استرس شناي اجباري قرار گرفتند و سپس در 24 ساعت پس از آخرين جلسه استرس شنا تزريق فرمالين به پنجه عقبي انجام شد و رفتارهاي دردي مشاهده و ثبت گرديد.
نتايج: استرس در تعداد جلسات 3 روزه در مدت زماني 6 دقيقه بر فاز يك، اينتر فاز و ابتداي فاز 2 بي‌تأثير بوده و فقط بر مرحله‌ي پاياني فاز 2 مؤثر است. اين افزايش به‌صورت وابسته به تعداد جلسات استرس تفاوت معناداري نمي‌كند در حالي كه استرس مزمن در جلسات 5 و 10 روزه هم بر مرحله‌ي پاياني فاز 2 و هم بر مرحله اينترفاز مؤثر است به‌صورتي‌كه در هر دو مرحله‌ اينترفاز و پاياني فاز 2 افزايش مي‌يابد و اين افزايش وابسته به افزايش زمان استرس در هر جلسه نمي‌باشد.
نتيجه‌گيري: اين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه استرس شناي مزمن در تعداد جلسات 3، 5 و 10 روز سبب طولاني شدن رفتارهاي درد شده است و افزايش تعداد جلسات بر رفتار‌هاي درد در مرحله اينترفاز تأثير معني‌داري داشته كه مي‌تواند ناشي از اثري طولاني مدت بر مكانيسم‌هاي تعديلي درد در اين مرحله باشد.

EFFECTS OF CHRONIC FORCED SWIM STRESS WITH DIFFERENT SESSION ON THE INTERPHASE AND TERMINATION OF PHASE 2 IN THE FORMALIN TEST
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Stress have bidirectional effects on pain threshold and behaviours. Whereas acute stress often results in analgesia, chronic stress can trigger hyperalgesia/allodynia. The formalin test as an inflammation model, consist of three phases and the effects of repeated forced swim stress with different session numbers on these phases have not been investigated. Therefore, in this study the effects of chronic forced swim stress with different intensities evaluated in formalin test were performed in adult male Wistar rats.
Methods: In this study, the formalin test (50 ?L, 2%) was used to evaluate the effects of repeated swim stress with different duration and sessions on nociceptive responses. Animals were initially submitted to 6 minutes in day with different sessions (3, 5 and 10 days) of forced swim stress and after 24 hours of the last session, animals were submitted to formalin injection in hind paw to evaluate nociceptive behaviours.
Results: Exposing animals to 3 days for 6 minutes had an increasing effect on formalin-induced pain behavior only in the final stage of phase 2. This data showed that increase session number of stress have same effect on nociceptive behaviours in termination of phase 2. Moreover increasing exposure to forced swim stress for 5 and 10 sessions effected nociceptive behaviours in interphase.
Conclusion: These findings suggest that increase sessions of chronic forced swim stress (3,5 and 10 days) effect on the nociceptive behaviours and significantly increase interphase of the Formalin Test. which could be related to modulating mechanism during this phase.

قیمت : 20,000 ريال