شيوع سندرم متابوليك و اجزاي آن در جمعيت بالاي 24 سال قزوين (1389)

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين

دوره 18 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: علي­رغم اهميت سندرم متابوليك و اجزاي آن در بروز بيماري­هاي غير واگير به خصوص بيماري­هاي قلبي و عروقي، شيوع، بروز و روند آن به وضوح مشخص نيست.
هدف: مطالعه به منظور تعيين شيوع سندرم متابوليك و نحوه توزيع عوامل تشكيل­دهنده آن در قزوين انجام شد.
مواد و روش­ها: در اين مطالعه توصيفي 996 نفرزن و مرد بالاي 24 سال از جمعيت تحت پوشش يك مركز بهداشتي درماني در قزوين در سال 1389 بررسي شدند. داده­ها براساس مصاحبه، سوابق بيماري و دارويي، معاينه­هاي تن سنجي و آزمايش­هاي بيوشيميايي جمع­آوري و تحليل شدند.
يافته­ ها: شيوع سندرم متابوليك به طور كلي %33 (%9 /30 در مردان و %9/ 34 در زنان) بود و با افزايش سن، بيش­تر مي­شد. شايع­ترين عامل در هر دو جنس (%6 /66) مربوط به اچ دي ال كلسترول پايين و كم­ترين عامل (%8 /24)، فشارخون بالا بود. ترتيب شيوع عوامل در دو جنس متفاوت بود ؛ به طوري كه در مردان به ترتيب اچ دي ال كلسترول پايين، سطح بالاي تري­گليسريد سرم و افزايش قند خون ناشتا و در زنان اچ دي ال كلسترول پايين، چاقي مركزي و سطح بالاي تري­گليسريد سرم بيش­ترين شيوع را داشت.
نتيجه ­گيري: شيوع زياد سندرم متابوليك و عوامل خطر مرتبط و ازدياد آن با افزايش سن جمعيت و بيماري­ها و عوارض مترتب بر آن، تدوين و اجراي برنامه­هاي كارآمد جهت كاهش اين عوامل را ضروري مي­سازد.

Prevalence of metabolic syndrome and its components in over 24 years old population of Qazvin (2012)
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Despite the importance of metabolic syndrome and its components in the incidence of noncommunicable diseases especially cardiovascular diseases, its prevalence, incidence and trend are not clear.
Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of metabolic syndrome and its components in Qazvin, Iran.
Methods: This descriptive study was conducted in 996 men and women over 24 years old in mindoodar district of Qazvin, 2012. Data were collected using interview, past medical and drug history and anthropometric and biochemical measurements.
Findings: The prevalence of metabolic syndrome was 33% (30.9% in men and 34.9% in women) and increased with age. The most common component of metabolic syndrome was low high density lipoprotein (HDL) cholesterol (66.6%) and the least prevalent component was high blood pressure (24.8%). The order of prevalent components was different according to gender. In men the most common component was low HDL cholesterol which was followed by high level of serum triglycerides and impaired fasting glucose. In women the most common component was low HDL cholesterol which was followed by central obesity and high level of serum triglycerides.
Conclusion: High prevalence of metabolic syndrome and its related risk factors that increase with age, other diseases and their complications necessitates the implementation of efficient preventive programs to decrease the related risk factors.

قیمت : 20,000 ريال