تخليص بتا لاكتوگلوبولين از شير گاو و مطالعه آنتي ژنيسيته آن

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دوره 9 - شماره 23

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

بتا لاكتوگلوبولين (BLG) يكي از پروتئين هاي اصلي لاكتوسرم در شير نشخواركنندگان به ويژه گاو و غير نشخواركنندگان مانند اسب مي باشد. اين پروتئين نسبتا در برابر دما و تغييرات pH مقاوم است و شواهدي حاكي از جذب BLG بصورت دست نخورده در روده انسان هستند. تراوايي روده در دوران شيرخوارگي بيشتر است. لذا در نوزادان شيرخوار كه با شير گاو يا شيرخشك هايي كه از شير گاو تهيه شده اند تغذيه مي شوند، جذب يك پروتئين بيگانه به صورت دست نخورده به داخل خون ممكن است سبب تحريك واكنش هاي ايمني و بعضا بروز عوارضي به صورت زودرس (آلرژي غذايي) يا ديررس در كودك گردد. در غالب مطالعات انجام شده، BLG به همراه كازئين بعنوان آلرژن اصلي شير گاو معرفي شده است. نظر به اهميت اين پروتئين، تخليص آن براي مطالعات ايمونولوژيك و سرولوژيك و نيز راه اندازي روش هاي آزمايشگاهي (مانند ELISA و RAST) براي كاوش هاي دقيق تر تشخيصي ضرورت مي يابد. BLG بعنوان يك ماركر با وزن مولكولي نسبتا پايين (~18KDa) براي برخي از آزمون هاي آزمايشگاهي نيز كاربرد دارد. هدف از انجام اين مطالعه معرفي روشي ساده و نسبتا كم هزينه براي تخليص BLG با حفظ ويژگي هاي آنتي ژنيك آن مي باشد. با جداسازي كازئين از شير چربي گرفته شده با استفاده از اسيد كلريدريك، لاكتوسرم بدست آمد. گلوبولين هاي لاكتوسرم با استفاده از سولفات آمونيوم نيم اشباع رسوب داده شد. نمونه حاصله به دو روش ژل فيلتراسيون و كروماتوگرافي تعويض آنيوني با دي اتيل آمينواتيل سلولز DEAE-C تخليص گرديد. خلوص نمونه با روش هاي الكتروفورز و HPLC و آنتي ژنيسيته آن با روش هاي ELISA، وسترن بلاتينگ و مهار ELISA تاييد گرديد. بتالاكتوگلوبولين در ژل فيلتراسيون با اوج دوم و در كروماتوگرافي تعويض آنيوني گلوبولين هاي رسوب داده شده با سولفات آمونيوم و نيز لاكتوسرم با اوج دوم از ستون خارج شد. نتايج حاصله حاكي از خلوص بالا و حفظ آنتي ژنيسيته نمونه تخليص شده بودند.

Simple methods for purification of Beta-Lactoglobulin from cow’s milk while preserving its antigenicity
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Beta-lactoglobulin (BLG) is a major whey protein in the milk of ruminants, e.g., cows, and such non-ruminants as horses. This protein is resistant under various conditions of pH and temperature. There is some evidence of absorption of some intact BLG in humans. Infants being fed with cow’s milk-based formulas are especially prone to develop adverse reactions against proteins, including BLG, absorbed intact through their intestinal wall that is more permeable than that of adults. Regarding its importance, purification of BLG for immunological and serological studies and for setting up such diagnostic tests as ELISA and RAST is undoubtedly necessary. The aim of this study was to introduce a simple, reproducible, fast and less expensive method for BLG purification while saving its antigenicity, as well. Whey (Lactoserum) was prepared by isolating casein from defatted milk using HCl. Globulins were then precipitated in whey by half-saturated ammonium sulfate. The whey and precipitated globulins were used for Sephadex G-50 gel filtration and diethyl aminoethyl cellulose anion exchange chromatography. Using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), western blotting and ELISA inhibition assay, antigenicity of the purified protein was then evaluated. In gel filtration, BLG was eluted with the second peak. In anion exchange chromatography of ammonium sulfate precipitated proteins and of whey proteins, it was eluted with the second peak. Our results showed high purity and well-preserved antigenicity of BLG thus purified.

قیمت : 20,000 ريال