ميزان آگاهي و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان شيراز در مورد غربالگري سرطان پستان

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 7 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: سرطان پستان اولين سرطان شايع در بين زنان مي باشد. روشهاي غربالگري مفيدي جهت تشخيص اين بيماري در مراحل ابتدايي وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آگاهي و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان شيراز نسبت به روشهاي مختلف غربالگري سرطان پستان (خودآزمايي پستان، معاينه توسط پزشك و ماموگرافي) به اجرا درآمد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي، از جمعيت تحت مطالعه، نمونه اي 1000 نفري از زنان 35 ساله و بالاتر مراجعه كننده به 10 مراكز بهداشتي درماني شهرستان شيراز و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي بصورت تصادفي انتخاب شدند. روش جمع آوري اطلاعات مصاحبه و تكميل پرسشنامه بود.
نتايج: ميزان آگاهي و عملكرد كلي افراد در زمينه شيوه هاي مختلف غربالگري سرطان پستان به ترتيب 45% و 7/28% محاسبه گرديد. سن افراد تحت مطالعه با ميزان آگاهي آنها نسبت به روشهاي مختلف غربالگري سرطان پستان ارتباط معكوس نشان داد (0001/0>p). افزايش سطح تحصيلات، وجود سابقه قبلي بيماريهاي پستان و وجود سابقه فاميلي سرطان پستان با افزايش ميزان آگاهي و عملكرد زنان در اين زمنيه، همراه بود (0001/0>p).
بحث: ارائه آموزشهاي مناسب در زمينه روشهاي مختلف غربالگري سرطان پستان به زنان گروه هدف جهت ارتقاء دانش و عملكرد مناسب لازم و ضروري بنظر مي رسد.

Women’s knowledge and practice about different screening methods of breast cancer referring to Shiraz health centers, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Early detection of breast cancer, the most prevalent cancer in women, plays an important role in the treatment of this otherwise fatal disease. Thus women’s theoretical and practical knowledge of different screening methods can lead to an early detection of this disease.
The present study aims at determining the extent to which women, referring to the health centers in Shiraz, have theoretical and practical knowledge of different screening methods such as breast self examination, clinical examination by physicians and mammography.
Method & Material: One thousand women (35 years or more) who referred to 10 health centers in Shiraz were selected by stratified random sampling and filled out questionnaires containing demographic information and enquiries about the extent to which they were familiar both in theory and practice with the breast cancer screening methods.
Results: The analysis of data revealed that the mean score of the women’s theoretical and practical knowledge of different screening methods of breast cancer were 45% and 28.7% respectively. The women’s theoretical knowledge was negatively correlated with their age (p<0.0001) but positively correlated with education. The women with history of breast diseases and those with a family history of breast cancer showed to have both higher theoretical and practical knowledge as compared with the other women (p<0.0001).
Conclusion: We conclude that it would be necessary to upgrade women’s theoretical and practical knowledge about different screening methods in order to detect breast cancer in its early stages.