بررسي نظرات دستياران گروه هاي مختلف آموزشي باليني دانشگاه علوم پزشكي كرمان در رابطه با كيفيت تدريس

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: به منظور ارتقاي كيفيت آموزش و براي نيل به آموزش باليني كارآمد بررسي وضع موجود آموزش به روش ارزشيابي ضرورت دارد، تا با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف تصميم‌هاي لازم براي رفع نواقص اتخاذ گردد. از آنجا كه يكي از راههاي مهم، شناسايي كيفيت آموزش بررسي نظرات آموزش گيرندگان مي‌باشد لذا به بررسي نظرات دستياران پرداختيم.
روش كار: اين مطالعه به روش توصيفي است و ابزار جمع‌آوري اطلاعات، پرسشنامه خود ايفا مشتمل بر پانزده سؤال در زمينه‌هاي مختلف آموزشي بود كه روايي و پايايي آن با استفاده از روشهاي معمول تعيين گرديد و در اختيار كليه دستياران يازده گروه آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان قرار گرفت و پس از جمع‌آوري داده‌ها، نتايج با استفاده از روشهاي توصيفي ارائه شدند.
نتايج: نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه از نظر دستياران، اساتيد باليني اين دانشگاه از مهارت عملي مطلوبي برخوردار مي‌باشد ولي روش تدريس آنان نسبت به ساير موارد مورد بررسي در حد متوسط بوده و همبستگي معني‌داري بين حيطه‌هاي مورد بررسي نشان داده شد (05/0>p).
بحث: از نظر اكثريت دستياران پزشكي اين دانشگاه، مهمترين مشكل تدريس باليني مناسب نبودن روش تدريس مي‌باشد. اعضاي هيئت علمي گروههاي مختلف پزشكي با اخذ تخصص به تدريس مشغول مي‌شوند. در حالي كه بسياري از آنان با روشهاي تدريس، برنامه‌ريزي و ارزيابي آموزشي آشنايي كافي ندارند. برگزاري كارگاههاي روشهاي آموزش پزشكي مي‌تواند در رفع اين نقيصه مؤثر باشد.

Residents’ opinion about the quality of education in different clinical groups of Kerman University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: To improve educational quality and to achieve efficient clinical education, evaluation of existing condition is essencial. So, by detecting weak and strength points of education system the necessary decision can be made to remove the shortcomings.
One of the most important tools to asses the educational condition is students' opinion, so the residents' opinion about clinical teaching in different educational groups was evaluated.
Method & Material: In this descriptive study a self administered questionnaire consisting of 15 questions in different categories was used to gather the data.
The validity and reliability of the questionnaire was detected by using usual methods. The questionnaires distributed among the residents of eleven educational groups and the results were presented by using descriptive methods.
Results: The findings showed that the quality of practical educational skill was desirable. While the teaching method in other categories was in medium level. All of the surveyed categories showed a significant correlation (p<0.05).
There was no significant difference between the residents' opinion according to sex.
Conclusion: Most of the residents believed that the teaching method was not appropriate. The medical faculty members begin their work immediately after getting their degree, while they are not familiar with the teaching, evaluation method and curriculum planning. The medical teaching method workshop can remove this problem.