شيوع پرخاشگري و برخي عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان مدارس راهنمايي شهر بيرجند (سال 89-1388)

Modern Care Journal

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: نوجواني يكي از مهمترين دوره‌هاي سنّي است و نوجوانان از آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي اجتماعي هستند. ايجاد هيجان‌هاي شديد به دنبال تغييرات جسماني، رواني و شناختي در نوجوانان، ممكن است منجر به پرخاشگري آنان شود. تحقيق حاضر با هدف ارزيابي پرخاشگري و برخي عوامل مرتبط با آن در مدارس راهنمايي شهر بيرجند انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، 750 دانش‌آموز، به ‌روش طبقه‌اي تصادفي انتخاب و بررسي شدند. براي انجام تحقيق از پرسشنامه جمعيّت‌شناختي و آزمون پرخاشگري Buss و Perry استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي شامل آزمون‌هاي تي‌مستقل و تحليل واريانس در سطح معني‌داري 05 /0>α تجزيه و تحليل شدند.
يافته‌ها: 1/54% از دانش‌آموزان پسر و 8/ 52% از دانش‌آموزان دختر، پرخاشگر بودند. تفاوت معني‌داري بين ميانگين نمره پرخاشگري و جنس وجود داشت (007 /0=P) ولي بين پرخاشگري دانش‌آموزان و شاخص‌هاي شغل پدر و مادر، تحصيلات پدر و مادر، معدل نيم‌سال گذشته و رتبه تولد، تفاوت معني‌داري وجود نداشت. بين مدّت زمان استفاده از تلويزيون و رايانه با پرخاشگري دانش‌آموزان (P<0.001) و نيز بين پرخاشگري و عادت ماهيانه در دختران رابطه معني‌داري وجود داشت(P<0.001).
نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق، ميزان پرخاشگري در دانش‌آموزاني كه وقت بيشتري صرف تماشاي تلويزيون مي‌كنند، بيشتر است و توجه به آن مي‌تواند در برنامه‌ريزي‌هاي بهداشت و روان اين گروه مؤثر باشد.

Aggressivement and the related issue in secondary school students in Birjand
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Adolescence is one of the most important life longperiods and adolescents are among the most vulnerable social groups. The emergence of strong emotions following physical, psychological, and cognitive changes in them can lead to aggression. The present study aimed at exploring the relationship between aggression and related issues in secondary school students in Birjand.
Materials and Methods: This study was a descriptive-analytical one done on 750 secondary school students in Birjand in 2009, who were selected through classified randomized sampling. For data collection a demographic questionnaire and Buss and Perry’s aggression questionnaire were used. The obtained data was analyzed by means of SPSS software using descriptive and analytic statistics including independent t test and ANOVA.
Results: 54.1% of males and 52.8% of females were aggressive. There was a significant relationship between mean aggression and sex (P=0.007). But, no significant difference was observed between aggression of the students and other variables considered in this study such as father’s and mother’s occupation, father’s and mother’s education, student average in the previous term, and one's birth order. There was a significant relationship between the length of time spent working with computer and watching television, and aggression (P<0.001). There was also a significant relationship between aggression and girls' menstrual cycle (P<0.001).
Conclusion: It was found that aggression was higher in students who spent more time watching television. The results should be considered in psychological health planning.

قیمت : 20,000 ريال