حسابرسي مراقبت‏هاي پرستاري مرتبط با پيشگيري از هيپوترمي نوزادان در بيمارستان‏هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (سال 1390)

Modern Care Journal

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

  زمينه و هدف: هيپوترمي وضعيتي است كه در آن دماي بدن به كمتر از ميزان طبيعي (5/ 36-5/ 37 درجه سانتيگراد) كاهش مي‏يابد. از آنجا كه هيپوترمي يك مشكل همه‏گير همراه با عوارض و مرگ و مير بالا تا 28 روزگي است، ضمن گرم‏كردن نوزاد بايد علت بروز آن بررسي شود و در صورت لزوم نوزاد بستري گردد و يا ارجاع فوري صورت گيرد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي ميزان مطابقت مراقبت‏هاي پرستاري در رابطه با پيشگيري از هيپوترمي نوزاد با استانداردهاي موجود انجام شد.   روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي (از نوع حسابرسي)، 400 مورد مراقبت پرستاري در رابطه با پيشگيري از هيپوترمي نوزاد مورد مشاهده و بررسي قرار گرفت. ابزار گردآوري داده‏ها شامل فرم بازنگري حاوي اطلاعاتي مربوط به نحوه انجام مراقبت‏هاي استاندارد در ارتباط با پيشگيري از هيپوترمي بود كه مطابق با استانداردهاي موجود طراحي شد. روش جمع‏آوري اطلاعات، مشاهده و ثبت گزينه‏هاي فرم بازنگري بود كه در بخش‏هاي اتاق عمل، زايشگاه، نوزادان و بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان (NICU) بيمارستان‌هاي مهديه، امام حسين(ع)، مفيد، شهداي تجريش و طالقاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام شد. داده‏ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون كاي‏دو در سطح معني‏داري 05 /0 >P تجزيه و تحليل شدند.   يافته‏ها: نمره كلّ مراقبت‏ها در كلّ حيطه‏هاي مورد پژوهش (38%)، در سطح متوسط بود. بيشترين ميزان مطابقت مراقبت‏هاي مورد مشاهده با استانداردها در بخش‏هاي (NICU (45% و نوزادان و زايشگاه، (37%) متوسط بود و كمترين آن نيز در اتاق عمل (34%) متوسط ارزيابي گرديد.   نتيجه‏گيري: مراقبت‏هاي مرتبط با پيشگيري از هيپوترمي نوزادان فاصله زيادي با استانداردها دارند؛ اين امر را مي‏توان به بي‏توجهي مراقبت‏كنندگان، نارسايي در آموزش و كمبود امكانات و تجهيرات نسبت داد.

Auditing of preventive nursing care regarding neonatal hypothermia at Shahid Beheshti Medical Sciences University selected hospitals in 2011
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

  Background and Aim : Hypothermia is a condition in which body temperature drops to under normal range (36.5-37.5 C). Because hypothermia is a common problem with high morbidity before 28 days of age, in addition to rewarming newborns, the cause should be investigated and the infant should be hospitalized or referred to a special ward, immediately. The aim of the present study was to investigate nursing care conformity rate with existing standards, regarding prevention of neonatal hypothermia.   Materials and Methods : In this descriptive study, 400 nursing emergency care regarding prevention of neonatal hypothermia were observed using a checklist. The checklist that was designed according to existing standards included standard care regarding prevention of hypothermia. Nursing care related to preventing of neonatal hypothermia conducted in the operating room, delivery room, nursery and NICU wards of Mahdiyeh, Emam Hosein, Shohada, and Taleghany hospitals affiliated to Medical Science University of Shahid Beheshti, was compared with checklist items. The obtained data was analyzed using descriptive statistics and c 2 test at the significant level P<0.05.   Results: Total scores of preventive nursing care of hypothermia in all situations was moderate (38%). The most conformity rate with standards was in NICU (45%) and in nursery and labor wards (37%). The lowest conformity rate was in the operating room (34%).   Conclusion : Nursing care related to prevention of neonatal hypothermia is far from standards, which can be attributed to carelessness of health providers, deficiency of training, and shortage of facilities and equipment.

قیمت : 20,000 ريال