مقايسه ‏ي طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و سبك‌ زندگي در افراد وابسته به مواد و افراد عادي

اعتياد پژوهـي

دوره 7 - شماره 27

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

هدف: هدف پژوهش حاضر مقايسه‏ي طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و سبك‌ زندگي در افراد وابسته به مواد و افراد عادي بود. طرح‌واره‌هاي شناختي و سبك‌ زندگي به علت اهميتي كه در تفسير كردن موقعيت‌هاي خاص دارند در نظريه‌هاي شناختي نقش مهمي دارند. روش: روش تحقيق حاضر، علي-‌مقايسه‌اي از نوع توصيفي است. نمونه شامل 100 نفر از افراد وابسته به مواد و 100 نفر از افرادي بود كه به مواد وابستگي نداشتند و به روش نمونه‌گيري در ‌دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه‌هاي طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه يانگ (فرم كوتاه) و موفقيت‌هاي بين فردي آدلر (فرم بزرگسالان). يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد كه بين گروه‌هاي پژوهش در طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و سبك‌‌هاي زندگي تفاوت معنا‌داري وجود دارد. نتيجه‌گيري: نتايج نشان داد كه افراد وابسته به مواد از سطوح بالاي طرح‏واره‌هاي ناسازگار اوليه رنج مي‌برند و سبك‌ زندگي در افراد وابسته به مواد ناسازگار است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه در پيشگيري از وابستگي به مواد و در درمان آن بايد به عوامل شناختي توجه شود.

The Comparison of Maladaptive Schema and Lifestyles in Drug Dependence and Non-Drug Dependence People
Article Type: Original Article
Abstract:

Objective: The aim of this study was to compare early maladaptive schemas and life styles in drug dependences and normal population to recognize their role in drug dependence. Due to their importance in interpretation of special situations, cognitive schemas and life styles have a significant role in cognitive theories. Methods: The method of this research were post-facto and sectional styles. The population were included of 100 drug dependence adults and 100 non-drug dependence who were selected by at-reach methods. Young early maladaptive schema-short form and Basic Adlerian scales for interpersonal success-adult form questionnaires were used. Findings: the results showed that there were significant differences between early maladaptive schemas and life styles in groups under research. Conclusion: the study showed that drug dependence people suffer from high levels of early maladaptive schemas and their life styles are maladaptive. As a result, in prediction of dependence to drug and in treating it too much attention must be given to cognitive factors.

قیمت : 20,000 ريال