تاثير تجويز اسيد آسکوربيک و سير بر آپوپتوز ناشی از تماس با سرب در شبکيه چشم نوزادان رت

Iranian Biomedical Journal

Volume 17 - Number 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: اثرات سمی سرب باعث القای آپوپتوز در شبکيه چشم می شود. ويتامين C و سير ممکن است موجب کاهش آپوپتوز ناشی از تماس با سرب شود. هدف از اين تحقيق بررسی تاثير تجويز اسيد آسکوربيک و سير بر روی آپوپتوز ناشی از تماس با سرب بر روی شبکيه چشم نوزادان رت بود. مواد و روش: 72 رت حامله نژاد ويستار بطور تصادفی به نه گروه تقسيم و در دوران حاملگی و شير دهی (21 روز پس از تولد) به روش های زيرتيمار شدند. گروه1 : (L)رژيم غذايی معمولی و آب حاوی استات سرب، گروه2(L+AA) : رژيم غذايی معمولی، آب حاوی استات سرب و اسيد آسکوربيک ، گروه 3 (L+G): رژيم غذايی معمولی، آب حاوی سرب و عصاره سير، گروه4(L+AA+G): رژيم غذايی معمولی، آب حاوی سرب، اسيد آسکوربيک و عصاره سير، گروه تجربي5(AA): رژيم غذايی معمولی، آب بدون سرب به همراه اسيد آسکوربيک، گروه تجربي6(G) رژيم غذايی معمولی، آب بدون سرب و سير، گروه تجربي7 (AA+G): رژيم غذايی معمولی، آب بدون سرب به همراه اسيد آسکوربيک و سير، گروه8 (شم): رژيم غذايی معمولی و آب بدون سرب حاوی گلوکز و اسيد کلريدريک و گروه 9(نرمال) که هيچگونه مداخله ای صورت نگرفت. 21 روز پس از تولد، سطح سرب خون مادران و نوزادان 21 روزه ارزيابی و به منظور بررسی ميزان آپوپتوز چشم نوزادان 21 برداشته شد و برای رنگ آميزی به روش TUNEL مورد استفاده قرار گرفت. سپس سلول های TANEL مثبت به روش مورفومتری در شبکيه چشم شمارش و با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و توکی همه گروه هابا هم مقايسه گرديدند. نتايج: سطح سرب خون در گروه L در مقايسه با گروه کنترل و شم افزايش معنی داری را نشان داد و در حاليکه سطح سرب در گروه های L+G, L+AA و L+AA +G در مقايسه با گروه L کاهش معنی داری را نشان داد (P<0.05) . سلول های TUNEL مثبت در لايه فوتو رسپتور شبکيه نوزادان رت در گروه L افزايش معنی داری را در مقايسه با گروه کنترل و شم نشان دادند(P<0.05). همچنين کاهش معنی داری در تعداد اين سلول ها در گروه های L+G, L+AA و L+AA +G در مقايسه با گروه L مشاهده گرديد(P<0.05). نتيجه گيری: تجويز عصاره سير و آسکوربيک اسيد در طی حاملگی و شير دهی ممکن است عوارض ناشی از سرب را کاهش دهد.

The Effect of Ascorbic Acid and Garlic Administration on Lead-Induced Apoptosis in Rat Offspring's Eye Retina
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Lead toxicity induces retinal cell apoptosis. Vitamin C and garlic may decrease lead-induced apoptosis. This study was undertaken to investigate vitamin C and garlic protective effects on lead-induced apoptosis in eye retina. Methods: Pregnant Wistar rats (n = 72) were divided randomly into 9 groups: (L) treated rats with lead acetate in drinking water and (L+AA) with leaded water and vitamin C intraperitoneally;(L+G), the rats received leaded-water and garlic juice via gavage; (L+AA+G) treated rats with leaded water, ascorbic acid, and garlic juice, (AA) with ascorbic acid, and (G) with garlic juice; (AA+G) treated rats with vitamin C and garlic juice and (Sh) with tap water plus normal hydrogen chloride (HCl) and glucose; normal (N). After 21-day lactation, blood lead level (BLL) in rats was measured, and then their offspring and the rat offspring's eyes were removed and processed for using TUNEL method. TUNEL positive cells in the eye retina were counted and all groups were compared. Results: BLL increased in L group compared to the control groups and decreased significantly in L + G, L + AA, and L+ AA + G groups compared to L group (P<0.05). TUNELL positive cell number in eye retina significantly increased in L group compared to control groups (P<0.05) and decreased in L+ G, L+ AA, and L+AA + G groups compared to L group (P<0.05). Conclusion: Garlic juice and ascorbic acid administration during pregnancy and lactation may protect lead-induced apoptosis in rat offspring's eye retina.

قیمت : 20,000 ريال